دانلود طرح تولید تسمه پروانه

دانلود طرح تولید تسمه پروانه

طرح تولید تسمه پروانه فهرست مطالب عنوان صفحه ١- معرفی محصول ١ ١-نام و کد محصول ١ -١ ٢-شماره تعرفه گمرکی ٢ -١ ٣-شرایط واردات ٢ -١ ٤-بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ٣ -١ ٥-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ٣ -١ ٦-موارد مصرف و کاربرد ٤ -١ ٧-بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ١٠ -١ ٨-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ١٠ -١ ٩-کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول ١٠ -١ ١٠ - شرایط صادرات ١٠ -١ ٢-وضعیت عرضه وتقاضا ١١ ١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -١-٢ تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید ١١ ٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، -١-٢ ظرفیت، محل اجرا، م یزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز) ١٤ ١٤ ٢- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨٥ -٢ ٣- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ١٥ -٢ ٤- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه ٢٠ -٢ ٥- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ٢٠ -٢ ٣- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها. ٢٠ ٤- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم(به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول ٢٢ ٥- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی ٢٣ ٦- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کش ور قیمت ارزی و ریالی ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ٢٨ ٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٢٩ ٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ٣٠ ٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ار تباطی( راه- راه آهن- فرودگاه- بندر...) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ٣١ ١٠ - وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ٣٢ ١١ - تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید ٣٣ منابع و مراجع ٣٤ ١ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تسمه پروانه ١- معرفی محصول نام محصول مورد نظر در این طرح انواع تسمه پروانه می باشد که در اندازههای مختلف تولید می گردد . سطح مقطع این تسمه پروانه به شکل ذوزنقه یا مستطیلی شکل بوده و کاربرد آن در انتقال نیرو و گشتاور میباشد که به طور وسیعی در کارخانه ها، وسایل نقلیه، وسایل کشاورزی، وسایل خانگی و سایر ماشین آلات مورد استفاده قرار میگیرند. تسمه پروانه بر اساس خواص طبقهبندی می شود. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس سطح مقطع میباشد که دو گروه بر اساس آن وجود دارند: ١- تسمه پروانههایی با سطح مقطع ذوزنقه ٢- تسمه پروانههایی با سطح مقطع مستطیل شکل. تسمه پروانه ها با سطح م قطع ذوزنقه ای نیز به دو گروه تقسیم می شوند، که یکی پارچه پیچ میباشند. همچنین طبقهبندیهای دیگری از جمله بر (rawedge) و دیگری به صورت عادی (jacketed) اساس قطر، طول، تعداد و ضخامت الیاف تقویت کننده و تعداد لا یههای پارچة دور تسمه برای این محصول .[ وجود دارند[ ١ ١- نام و کد محصول -١ نام محصول مورد نظر در این طرح انواع تسمه پروانه میباشد که در اندازههای مختلف تولید میگردد. انواع تسمه پروانه در جدول ١ ارائه گردیده است. ISIC کد [ انواع تسمه پروانه[ ٢ ISIC جدول ١- کد ردیف نام محصول کد محصول واحد ١ انواع تسمه های لاستیکی ٢٥١٩١٢٢٠ تن ٢ انواع تسمه انتقال نیرو ٢٥١٩١٢٢٢ تن ٢- شماره تعرفه گمرکی -١ مبادلات انواع تسمه انتقال نیرو از جنس مواد لاستیکی تحت تعرفههای ذیل انجام میپذیرد: ٢ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تسمه پروانه تسمه انتقال نیرو ، انتها با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ٦٠ و حداکثر ١٨٠ ü سانتیمتر تحت تعرفة ٤٠١٠٣١٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند. تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه غیر شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ٦٠ و ü حداکثر ١٨٠ سانتیمتر تحت تعرفة ٤٠١٠٣٢٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند. تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ١٨٠ و حداکثر ٢٤٠ ü تحت تعرفة ٤٠١٠٣٣٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند. تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه غیرشیاردار دارای محیط خارجی بیش از ١٨٠ و حداکثر ü .[ ٢٤٠ تحت تعرفة ٤٠١٠٣٤٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند[ ٣ ٣-شرایط واردات -١ ، واردات انواع تسمه انتقال نیرو از جنس مواد لاستیکی تحت تعرفه های گمرکی ٤٠١٠٣١٠٠ ٤٠١٠٣٤٠٠ (سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا) با موافقت وزارت ،٤٠١٠٣٣٠٠ ،٤٠١٠٣٢٠٠ بازرگانی انجام می پذیرد. در جدول ٢ شماره تعرفة گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کالا و سود بازرگانی محصول درج گردیده است. [ جدول ٢- شماره تعرفة گمرکی ، کد زیر تعرفه، نوع کالا و سود بازرگانی[ ٣ شماره تعرفه کد سیستم هماهنگ شده نوع کالا سود بازرگانی ٤٠١٠٣١ با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ٤٠١٠٣١٠٠ % ٦٠ و حداکثر ١٨٠ سانتیمتر ٤٠ ٤٠١٠٣٢ با مقطع ذوزنقه غیرشیاردار دارای محیط خارجی ٤٠١٠٣٢٠٠ % بیش ا ز ٦٠ و حداکثر ١٨٠ سانتیمتر ٤٠ ٤٠١٠٣٣ با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش ٤٠١٠٣٣٠٠ %٤٠ از ١٨٠ و حدا کثر ٢٤٠ ٤٠١٠٣٤ با مقطع ذوزنقه غیرشیاردار دارای محیط خارجی بیش ٤٠١٠٣٤٠٠ %٤٠ ا ز ١٨٠ و حداکثر ٢٤٠ ٣ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی طرح تولید تسمه پروانه

X

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >