دانلود درس برنامه‌ سازی کامپیوتر7 با فرمت پاورپوینت

دانلود درس برنامه‌ سازی کامپیوتر7 با فرمت پاورپوینت

درس برنامه‌سازی کامپیوتر

 

آرایه‌ها

 

در زبان برنامه‌سازی C++

 

آرایه

مجموعه‌ای از عناصر هم‌نوع

 

یک نام دارد (مطابق قواعد identifier زبان c)

 

نوعی ترتیب برای آنها قائل شویم (اندیس، شمارة عنصر از مجموعه)

 

نحوة تعریف

 

int x[5]; //x[0], x[1], x[2], x[3], x[4]

 

float y[2][5];

 

int z[]={2,4,129,-12,7289};

 

char c[23], ch[]=“This is a sentence”;

 

int a[20]={2,3};

 

float y[2][5][3][24];

 

int d[2][3]={{3,5,9},{4,99,6}}, e[2][3]={4,8,-1,7,8,2};

 

نام آرایه همواره از نوع اشاره‌گرهاست

 

int a[12];

 

a اشاره‌گر به نوع int است

 

a[7] متغیر از نوع int است

 

int b[3][5];

 

b اشاره‌گر به اشاره‌گر از نوع int است

 

b[1] اشاره‌گر به نوع int است

 

b[2][4] متغیر از نوع int است

 

رشته‌ها strings

آرایة از نوع char را رشته می‌نامند

 

مطابق قرارداد زبان c رشته با مقدار صفر ختم می‌شود

 

char s[]=“abcdef”; // is equal to :

 

//                   char s[]={‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’,’\0’};

 

نحوة ورود و خروج رشته

 

در توابع scanf یا printf با استفاده از قالب %s

 

توابع gets و puts (کتابخانة conio) ویژة ورود و خروج رشته‌ها هستند

 

استفاده از آرایه به عنوان آرگومان تابع

int fnc1 (int x [10]) {     }

 

void fnc2 (int x[], int length) {    }

 

char fnc3 (int x[][3], int rlen) {      }

 

خرید

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >