دانلود پایان نامه بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه

دانلود پایان نامه بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه

جزئیات کامل :

product-1415727621E200

عنوان کامل : بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

تعداد صفحات : ۱۱۲

دسته : کشاورزی و دامپروری

توضیحات :

چکیده

سطح زیر کشت پنبه در کشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا،  در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و ۲۰ کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد. دانلود و دیدن ادامه متن کلیک نمایید.

مقدمه

انسان برای تامین غذا و افزایش تولید ابتدا سطح زیر کشت را گسترش داد که این عمل با اختراع ماشین آلات کشاورزی همراه بود. مرحله بعدی با افزایش تولید در واحد سطح از طریق بکارگیری ارقام اصلاح شده پر محصول، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و انرژی های فسیلی همراه بود. سپس کاهش ضایعات پس از تولید و استفاده از صنایع تبدیلی و غذایی مد نظر واقع شد. اکنون علاوه بر افزایش تولید ثبات آن نیز مطرح است. لذا به نظر می رسد که باید سیستم های مختلف زراعی و پتانسیل تولید آن مورد بررسی قرار گیرد (۱۶).

توسعه وگسترش بهره وری از سیستم های کشاورزی متراکم طی ده های اخیر با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع غذایی و پوشاک به نحوه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز به تامین غذای بشر در برخی موارد به حدی جدی است که حتی برخی از کشور های در حال توسعه نیز که از تکنولوژی مورد لزوم اجرای این چنین سیستم تولید نیز برخوردار نیستند، مجبور به ورود تکنولوژی ناسازگار با عوامل بومی و ذاتی تولید خود جهت دست یابی به منابع تغذیه ای بیشتر شده اند. اجرای چنین سیستم هایی که بیشتر به سمت تک کشتی گرایش دارند، به شدت موجب ساده شدن اکوسیستم های زراعی شده که نتیجه این امر عدم ثبات بیش از پیش این گونه کشت ها می باشد. ثبات تولید در چنین سیستم هایی که در کشت های مداوم دیده می شوند، مستلزم شخم زدن های مکرر، آبیاری مداوم به جهت کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش ظرفیت نگهداری آب، برنامه های فشرده کوددهی و تغذیه مصنوعی به دلیل عدم حاصلخیزی ذاتی خاک به خاطر حذف زنجیره ریزه خواری و غیره در این گونه سیستم های تولید می باشد. این در حالی است که در برخی موارد کشت های متوالی هر ساله مقادیر قابل توجهی از بقایا را پس از هر برداشت بر سطح مزرعه باقی می گذارند که به دلیل عدم فرصت زمانی کافی جهت تجزیه آنها یا به دلیل نبود شرایط مطلوب تجزیه و یا کافی نبودن جمعیت میکروبی، تجزیه بیشتر این بقایا دچار اختلال گردیده و عملا دست نخورده باقی می مانند. مقادیر بالای بقایا در خاک به طرق فیزیکی یا شیمیایی و بیولوژیکی روی سبز شدن و رشد گیاه بعدی تاثیر می گذارند. در شرایط تجمع زیاد بقایا، بذر، ممکن است با خاک تماس بر قرارنکند و یا به علت دماهای پائین تر بستر بذر، جوانه زنی به تاخیر افتاده، عوامل بیماریزای خاکزی توسعه بیشتری پیداکنند و یا تجزیه بقایا منجر به تولید مواد سمی در محیط بستر کشت گردد که مجموعه این تاثیرات     می تواند بر جوانه زنی، سبز شدن بذور و رشد و نمو بوته ها تاثیر سوء بگذارند (۵۸،۷۲،۷۷،۷۸،۹۸،۱۱۵،۱۱۸،۱۲۰،۱۲۵،۱۴۰،۱۴۷). در این سیستم ها اهمیت زنجیره غذایی ریزه خواری (تجزیه گنندگان) به شدت کاهش یافته و مراحل حیاتی چرخه های مختلف غذایی تقریبا از بین می روند. تعادل، سرعت و سیر مواد غذایی که از خصوصیات بارز اکوسیستم های طبیعی است بوسیله مواد غذایی ورودی از خارج سیستم جایگزین می شوند و این امر به تخلیه مواد غذایی خاک منجر می گردد. با تخلیه مواد غذایی، مقدار محصول نیز کاهش می یابد و عملکرد زیاد فقط با وارد کردن کود های شیمیایی به داخل سیستم حاصل می شود. از آنجایکه در الگوی کشت هر منطقه گنجانیدن کشت غلات و بویژه گندم چه از نظر مسائل اقتصادی و چه از نظر مسائل زراعی از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد و با توجه به سیستم کاشت، داشت و برداشت، هر ساله مقادیر متنابهی از بقایای کاه و کلش گندم بر سطح مزرعه باقی مانده یا سوزانیده شده و یا برداشت و یا به داخل خاک برگشت داده می شود. آگاهی از تاثیرات این بقایا نتایج مطلوبی را بر بازدهی تولید در زراعت های پس از آن  می تواند در برداشته باشد. از جمله موارد تاثیر مثبت بقایا ی گیاهی در خاک می توان به افزایش ظرفیت جذب و تبادل عناصر غذایی و آب و  بهبود ساختمان خاک اشاره کرد. با این حال بقایا با افزایش نسبت C/N خاک موجب افزایش رشد و فعالیت میکروارگانیزم ها و در نتیجه افزایش قدرت رقابت آنها در مقایسه با گیاه در حال رشد برای جذب بیشتر نیتروژن از خاک   می گردد. بعلاوه مقدار زیاد بقایا موجب عدم تماس مطلوب بذر با خاک و در نتیجه تاخیر جوانه زنی و یا ایجاد گیاهچه های بیمار در مراحل اولیه رشد به خاطر گسترش بیشتر عوامل بیماریزای خاکزی در دمای پائین تر بستر کشت می گردد. بدین لحاظ لازم است تا آزمایشاتی به منظور تاثیر گذاری بقایا ی گیاهی کلزا بر درصد سبز، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در کشت دوم آن و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شود (۵۰).

فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل اول
کلیات۷
۱-۱- کلزا۷
۱-۲- پنبه۹
۱-۳- آللوپاتی۱۱
۱-۴- سیستمهای کشت۱۵

فصل دوم
بررسی منابع۱۹
۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا۱۹
۲-۲ – مراحل نمو پنبه۲۳
۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه۲۴
۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک۲۹
۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه۳۱
۲-۳-۳- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا۳۲
۲-۴- نیتروژن در پنبه۳۲
۲-۴-۱- نقش نیتروژن درگیاه۳۲
۲-۴-۲- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه۳۴
۲-۴-۳- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه۳۶
۲-۴-۴- مصرف کود نیتروژن در پنبه۳۶

فصل سوم
مواد و روشها۴۰
۳-۱- محل و موقعیت اجرای طرح۴۰
۳-۲- نحوه اجرای طرح۴۰
۳-۳- مراحل اجرا۴۱
۳-۴- رقم پنبه مورد کشت۴۳
۳-۵- صفات مورد بررسی۴۳
۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری۴۴

فصل چهارم
نتایج۵۰
۴-۱- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه۵۰ ۴-۲- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه۵۳٫
۴-۳- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه۵۹
۴-۴- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت ۶۷
و وزن تک غوزه و عملکرد کل
بحث۷۶

نتیجه گیری کلی۸۵
پیشنهادات۸۶
منابع مورد استفاده۸۷

فهرست جداول

۳-۱- آمار ۲۰ ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت  ۴۵
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳
۳-۲- آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در ۴۶
سال آزمایش (۱۳۸۴)
۳-۳- علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح۴۷
۳-۴- نقشه طرح آزمایشی در مزرعه۴۸
۳-۵- نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی۴۸
۴-۱- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر۷۴
بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه
۴-۲- مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی۷۵
کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن
۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی۷۶
کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

 

فهرست اشکال

۴-۱- تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۱
۴-۲- تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار  پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۱
۴-۳- تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۱
۴-۴- اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار۵۱
۴-۵- اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار۵۲
۴-۶- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۲
۴-۷- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۸- تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۹- تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۱۰- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۱۱- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۷
۴-۱۲- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۷
۴-۱۳- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا۵۷
۴-۱۴- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا۵۷
۴-۱۵- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۸
۴-۱۶- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا۵۸
۴-۱۷- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا۵۸
۴-۱۸- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۸
۴-۱۹- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۲
۴-۲۰- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۲
۴-۲۱- تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۲
۴-۲۲- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی۶۲
۴-۲۳- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی۶۳
۴-۲۴- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۳
۴-۲۵- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۳
۴-۲۶- تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۳
۴-۲۷- تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۴
۴-۲۸- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی۶۴
۴-۲۹- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی۶۴
۴-۳۰- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۴
۴-۳۱- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۵
۴-۳۲- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۵
۴-۳۳- تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۵
۴-۳۴- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه۶۵
۴-۳۵- کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۶
۴-۳۶- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۶
۴-۳۷- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه۷۰
۴-۳۸- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه۷۰
۴-۳۹- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا۷۰
۴-۴۰- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول۷۰
۴-۴۱- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول۷۱
۴-۴۲- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا۷۱
۴-۴۳- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم۷۱
۴-۴۴- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم۷۱
۴-۴۵- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم۷۲
۴-۴۶- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل۷۲
۴-۴۷- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل۷۲
۴-۴۸- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا۷۲


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

2 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۴:۵۹:۵۶
  Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web?

     Can better posture make you taller? در ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۰:۵۵:۲۳
  Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
  manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >