دانلود پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

دانلود پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

عنوان کامل :

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

تعداد صفحات :

280

دسته :

علوم تربیتی

چکیده :

در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود 80 درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند ( به نقل از لرنر، 1997 ). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.

فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد ( لرنر، 1997 ).کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است. اکثر کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً آنها درهجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن است از وسط یا آخر کلمه شروع به خواندن نمایند. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب می شود که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی به خاطر نیاورد و از آن پرهیز می کنند. اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند، افزایش می یابد، اکثر کودکان مبتلا به نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی کنند ممکن از شکست مستمر و یاس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق تر می گردند. کودکان بزرگتر ممکن است احساس خشم یا افسردگی پیدا کنند و احترام به نفس پایین نشان دهند. ( کاپلان ـ سادوک، 2003 ، ترجمه رفیعی ورضاعی ).

 

فهرست مطالب :

چکیده
فصل اول: مقدمه
۱- بیان مسأله
۲- اهمیت و ضرورت مسأله
۳- اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش
۴- متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها
خلاصه
فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات
بخش اول: مبانی نظری
۱- تعریف اختلالهای یادگیری
۲- سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری
۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز
۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان
۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس
۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون)
۳- طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR
۱) اختلال خواندن
۲) اختلال در ریاضیات
۳) اختلال بیان نوشتاری
۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)
۴- تعریف خواندن
۵- تحول خواندن
۶- مدل های خواندن
۱) مدل پایین- بالا و مدل بالا- پایین
۲) مدل تعاملی جبرانی
۳) مدل پیوندگرایی
۴) مدل آوایی
۵) مدل ببین و بگو
۶) مدل تعادل خواندن بیکر
۷- نارساخوانی
۱) تعریف نارساخوانی
۲) نشانه های بالینی نارساخوانی
۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی
الف- اختلالهای جانبی شدن
ب- اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی
ج- نابهنجاری حرکات چشم ها
د- تأخیر زبان گفتاری
ه- اختلالهای ادراکی
و- اختلال حافظه کوتاه مدت
ز- اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD
ح- اختلالهای رفتاری
۴) شیوع نارساخوانی
۵) تاریخچه نارساخوانی
۶) سبب شناسی نارساخوانی
الف- عوامل ژنتیکی
ب- عوامل عصب شناختی
ج- تقارن نیمکره های مغزی
د- غلبه طرفی مغز
ه- عوامل حرکتی
و- عوامل شناختی
ز- عوامل رفتاری
ح- عوامل محیطی
ط- عوامل عاطفی
۸- دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی
۹- نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی
۱۰- طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی
الف- نارساخوانی اکتسابی
ب- نارساخوانی تحولی
۱۱- فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر
۱۲- عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر
۱۳- طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر
۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی)
۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی)
۱۴- بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L
۱۵- سبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L
۱۶- شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر
بخش دوم: یافته های پژوهشی
خلاصه
فصل سوم: روش تحقیق
1- طرح تحقیق    
2- روشهای آماری    
3- تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن    
4- روش نمونه گیری و حجم نمونه    
5- ابزارهای پژوهشی    
1) آزمون وکسلر کودکان    
2) آزمون اختلال خواندن    
3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه    علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV   
4) جعبه آموزشی لامسه ای    
5) برنامه نرم افزاری HEMSTIM   
6- فرآیند تشخیص و روش اجرا    
7- فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر    
8- فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر    
1) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS)   
2) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)   
خلاصه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۱- ارائه نتایج کمی 
الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها
– تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲)
فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L
فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L
فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع P
فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p
خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱- بحث و تحلیل درباره یافته ها
۲- محدودیتها
۳- پیشنهادات
۴- کاربردهای آموزشی و پرورشی
فهرست منابع
۱) منابع فارسی
۲) منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
ضمائم
1- آزمون وکسلر کودکان
2- فرم تاریخچه موردی
3- آزمون اختلال خواندن
4- آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV
فهرست جدول ها و نمودارها
جدول ها
نمودارها


جهت دانلود پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی اینجا کلیک نمایید

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >