دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

عنوان کامل :

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

تعداد صفحات :

230

دسته :

پایان نامه , علوم تربیتی

چکیده :

خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان ، به طوریکه حائز یک توانائی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شود . خلاقیت همچون عدالت ؛ دموکراسی و آزادی برای افراد مختلف دارای معانی مختلف می باشد ولی یک عامل مشترک در تمام خلاقیتها این است که خلاقیت همیشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگوی جدید است» (آقائی فیشانی، 1377ص ; 16).

 تحقیق در مورد خلاقیت ، از زمان گالتون 1869شروع شد که در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه های منشی  و وراثتی آنرا مد نظر قرار داد . ولی آغاز واقعی آن به پژوهشهای خلاقیت گیلفورد در سال 1950که او را پدر و بانی تحقیقات ، در زمینه خلاقیت شناخته اند، باید دانست که عوامل مختلف خلاقیت را از طریق تجزیه عوامل بررسی کرد. برای گیلفورد و همکارانش ، خلاقیت و حل مسئله در واقع پدیده های بسیار مشابهی می باشند که در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود کار یا عملی راکه حداقل برای خودش تازه است ، را انجام دهد . یعنی در مورد مسئله های جدید یا در مقابل موقعیتی جدید، پاسخی جدید بوجود آورد  (آرلت ، 1359ص:2 ).

   فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح کلی پژوهش    
دعای هنرمند
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق
مقدمه
ساختار مغز و عملکرد آن
تعاریف خلاقیت
1. نگرشهای خاستگاهی
2. نگرشهای فرایندی
رابطه هوش و خلاقیت
فرایند خلاقیت
مراحل والاس
مراحل اسبورن
مراحل تورنس
نظریه های خلاقیت
1. نظریه های جهان باستان
2. نظریه های جدید فلسفی
3. نظریه های روان شناسی
4. روانکاوی جدید
خصوصیات افراد خلاق
نیازهای افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
هوش
ویژگیهای شخصیتی
خانواده
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت
نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت
تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت
سن
جنس
ارزشها و فشارهای اجتماعی
تحصیلات
نقش کوشش در خلاقیت
شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت
تکنیکهای خلاقیت و نو آوری
یورش فکری
مدل سینکتیکس
تکنیک دلفی
آموزش خلاقیت
الف: آموزش و پرورش عمومی خلاقیت
آموزش خلاقیت در جهان
ب: آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان
نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران
آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد
محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت
اصول اساسی در پرورش خلاقیت
عوامل موثر در پرورش خلاقیت
نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت
خلاقیت و حل مسئله
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
خلاقیت و هنر
خلاقیت و توسعه اقتصادی
اثر محرک عاطفی در خلاقیت
شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت
موانع خلاقیت
عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت
با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید
سوابق پژوهش در ایران
سوابق پژوهش در خارج
نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    
روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
تعداد و روش نمونه گیری
نمره گذاری آزمون
نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد
اعتبار آزمون
روش استخراج مصاحبه کتبی
اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی
روشهای آماری
خلاصه فصل
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه یافته های پژوهش
تحلیل یافته های پژوهش
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوستها  


فهرست جداول

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت
جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد
جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه CREE
جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه کتبی
جدول 3-4 پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یک مصاحبه کتبی
جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه کتبی
جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه کتبی
جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه کتبی
جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه کتبی
جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه کتبی
جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه کتبی
جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه کتبی
جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه کتبی
جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه کتبی
جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه کتبی
جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه کتبی
جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه کتبی
جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه کتبی
جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه کتبی
جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه کتبی
جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه کتبی
جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه کتبی
جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه کتبی
جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه کتبی
جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه کتبی
جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه کتبی
جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه کتبی
جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه کتبی
جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه کتبی
جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه کتبی
جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شرکت کنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی
جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان
جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی
جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 46-4 آزمون کروکسال دالیس سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان
جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی
جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان
جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی
جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 52-4 آزمون کروکسال والیس معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان


فهرست نمودارها     

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت)
نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی
نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.
نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.
نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه کتبی را به طور کمی نشان می‌دهد.
نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.
نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.
نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.
نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.
نمودار 16-4 فراوانی افراد شرکت کننده در هر کدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد.
نمودار 17-4 معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف را به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد.
  


جهت دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان اینجا کلیک نمایید
منبع

4 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۰:۵۷:۳۱
  Hi there, every time i used to check website posts here in the
  early hours in the morning, since i enjoy to learn more and more.

     Can you increase your height by stretching? در ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ - ۰۸:۳۳:۴۰
  Great article. I am facing some of these issues as well..

     What causes painful Achilles tendon? در ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ - ۰۸:۵۲:۵۹
  When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her brain that
  how a user can be aware of it. So that's why this paragraph is amazing.

  Thanks!

     Jeffrey در ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۷:۴۱:۱۹
  Why users still use to read news papers when in this technological globe all is accessible on net?


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >