دانلود پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

عنوان کامل : پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

تعداد صفحات : 178

دسته : مدیریت

چکیده:
سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از  انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران می باشد روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن ازطریق پرسشنامه بدست آمده است. روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بدست آمد و برابر با 955/0 بوده است. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و لیزرل و با استفاده از آزمون همبستگی  و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تاثیر گذار است و سرمایه مشتری نیز بر سرمایه ساختاری تاثیر می گذارد . همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر عملکرد سازمان تاثیر ندارند و نهایتا این که رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول   
کلیات تحقیق   
1-1 مقدمه   
2-1 بیان مسئله   
3-1 چارچوب نظری   
4-1 اهمیت تحقیق   
5-1 اهداف تحقیق   
1-5-1هدف اصلی تحقیق   
2-5-1اهداف فرعی   
6-1 فرضیه های تحقیق   
7-1-حدود مطالعاتی تحقیق   
1-7-1-قلمرو مکانی تحقیق   
2-7 -1-قلمرو زمانی تحقیق   
8-1 تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق   
فصل دوم   
مروری بر ادبیات تحقیق   
1-2- مقدمه   
2-2- سرمایه فکری   
1-2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری   
2-2-2- عناصر سرمایه فکری   
1-2-2-2- سرمایه انسانی   
2-2-2-2- اجزاء سرمایه انسانی   
3-2-2-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)   
4-2-2-2- اجزاء سرمایه ساختاری   
5-2-2-2- سرمایه ارتباطی (مشتری)   
6-2-2-2- اجزاء سرمایه ارتباطی   
3-2-2- سنجش سرمایه فکری   
1-3-2-2- دلایل سنجش سرمایه فکری   
4-2-2- دلایل عدم توجه به اندازه گیری سرمایه فکری از سوی سازمانها   
5-2-2- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری   
6-2-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری   
7-2-2- مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری   
8-2-2- نقاط ضعف مدل های ارزش گذاری سرمایه فکری   
3-2- رضایت شغلی   
1-3-2- اهمیت رضایت شغلی   
2-3-2- ویژگی های رضایت شغلی   
3-3-2- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی   
1-3-3-2- عوامل جمعیت شناختی   
2-3-3-2- عوامل شخصیتی   
3-3-3-2-عوامل شغلی   
4-3-2- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی   
تئوری سلسه مراتب نیازها   
تئوری Y و x مک کریگور   
نظریه نیازها   
تئوری آلدرفر (وجود، وابستگی، رشد)   
تئوری جذابیت-انتظار   
تئوری دو عاملیهرزبرگ   
5-3-2- رضایت شغلی و عملکرد   
4-2- عملکرد شغلی   
1-4-2- اهمیت عملکرد شغلی   
2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد شغلی   
3-4-2-سیستم عملکرد فردی   
4-4-2-ابعاد عملکرد شغلی   
1-4-4-2- عملکرد وظیفه ای   
2-4-4-2- شهروندی سازمانی   
3-4-4-2- عملکرد ضد تولیدی   
5-4-2- عوامل مرتبط با عملکرد شغلی   
6-4-2- ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی   
1-6-4-2- برون گرایی   
2-6-4-2- وجدان کاری   
3-6-4-2- ثبات هیجانی   
4-6-4-2- سازگاری   
5-6-4-2-  تجربه پذیری   
5-2- عملکرد   
6-2- عملکرد سازمانی   
1-6-2- شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها   
2-6-2- مدیریت عملکرد در سازمان   
7-2- پیشینه تحقیق   
1-7-2- مطالعات داخلی   
2-7-2- مطالعات خارجی   
فصل سوم   
روش اجرای تحقیق   
1-3مقدمه   
2-3 روش تحقیق   
3-3 روش های گردآوری داده ها   
4-3 ابزار گردآوری داده ها   
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها   
1-5-3 روایی   
2-5-3 پایایی   
6-3جامعه آماری   
7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری   
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها   
1-8-3 مدل اندازه گیری   
2-8-3 مدل ساختاری   
9-3 آزمون های برازندگی مدل کلی   
1-9-3شاخص مجذور کای دو   
2-9-3 جذر برآورد واریانس خطای تقریب   
3-9-3شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی   
4-9-3  شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی   
5-9-3  شاخص برازندگی تطبیقی   
6-9-3 شاخص  تعدیل شده برازندگی   
فصل چهارم   
تجزیه و تحلیل اطلاعات   
1-4 مقدمه   
2-4 توصیف داده های جمعیت شناختی   
1-2-4 اطلاعات مربوط به سنپاسخ دهندگان   
2-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان   
3-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان   
5-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه پاسخ دهندگان   
3-4  برازندگی مدل تحقیق   
1-4-4 بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری تحقیق   
1-4-5 آزمون فرضیه اول   
2-4-5 آزمون فرضیه دوم   
3-4-5 آزمون فرضیه سوم   
4-4-5 آزمون فرضیه چهارم   
5-4-5 آزمون فرضیه پنجم   
6-4-5 آزمون فرضیه ششم   
7-4-5 آزمون فرضیه هفتم   
فصل پنجم   
نتیجه گیری وپیشنهادات   
1-5 مقدمه   
2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق   
1-2-5 نتیجه فرضیه اول   
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم   
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم   
4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم   
5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم   
6-2-5 نتیجه فرضیه ششم   
7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم   
3-5 پیشنهادات تحقیق   
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
5-5- موانع و محدودیت های تحقیق   
پیوست   
پیوست الف: پرسش نامه   
پیوست ب: خروجی نرم افزار   
منابع ماخذ   
منابع فارسی   
منابع لاتین   
Abstract
فهرست جداول
فهرست نمودارها


جهت دانلود پروژه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان اینجا کلیک نمایید

منبع

1 نظر

  1. نظرات کاربران:

       How do you get a growth spurt? در ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۰:۰۶:۱۶
    I was able to find good information from your content.


    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >