دانلود پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

دانلود پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 185

دسته : اقتصاد

توضیحات :

چکیده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک  استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که «در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد».
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 
2-1 بیان مساله    
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق    
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق    
5-1 اهداف تحقیق    
1-5-1 اهداف اصلی
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) 
6-1 چارچوب نظری تحقیق    
7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها    
1-7-1 الگوی اسپرینگیت
2-7-1 الگوی زیمسکی
3-7-1 الگوی اهلسون
8-1 فرضیات تحقیق    
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق    
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات    
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن    
1-1-2 مقدمه    
2-1-2 تعریف ورشکستگی    
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی    
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری    
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی    
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران    
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها    
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل    
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی    
1-2-2 دلایل ورشکستگی    
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی    
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی    
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی    
3-2-2 انواع شکست    
4-2-2 مراحل ورشکستگی    
5-2-2 هزینه های ورشکستگی    
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه    
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی    
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته    
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها    
1-3-2 تداوم فعالیت    
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت    
1-2-3-2 نشانه های مالی
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی
3-2-3-2 سایر نشانه ها
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم  فعالیت شرکتها    
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت    
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی    
1-4-2 پیش بینی    
2-4-2 تکنیک های پیش بینی    
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی 
3-4-2 الگو (مدل)   
4-4-2 روش شناسی انواع  الگوهای پیش بینی ورشکستگی   
1-4-4-2 الگوهای آماری   
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی   
3-4-4-2 الگوهای تئوریک   
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب   
6-4-2 معیارهای عملکرد   
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع   
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی   
1-5-2 مدل ویلیام بیور   
2-5-2 مدل آلتمن   
3-5-2 مدل دی کین (1972)   
4-5-2 مدل اسپرینگیت   
5-5-2 مدل اهلسون   
6-5-2 مدل CA-SCORE   
7-5-2 مدل گریس   
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا   
9-5-2 مدل زیمسکی   
10-5-2 مدل تافلر   
11-5-2 مدل فولمر   
12-5-2 مدل زاوگین   
13-5-2 مدل فیلوسوفو   
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی   
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق   
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی   
2-6-2 تعریف  و اهداف نسبتهای مالی   
3-6-2 انواع نسبتهای مالی   
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی   
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق   
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها   
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن   
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار   
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار   
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس   
1-3-7-2 تعریف شاخص
2-3-7-2 شاخص های بورس
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران   
1-4-7-2  دوره اول: سالهای 1346 تا 1357   
2-4-7-2  دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367   
3-4-7-2  دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375   
4-4-7-2  دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388   
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق   
1-8-2 تحقیقات داخلی
2-8-2 تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
2-3 روش تحقیق   
3-3 جامعه و نمونه آماری   
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی
2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته
3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته
4-3 قلمرو تحقیق   
1-4-3 قلمرو موضوعی
2-4-3 قلمرو مکانی
3-4-3 قلمرو زمانی
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها   
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها   
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها   
1-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول
2-3-4 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
3-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
4-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول
5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها   
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق   
4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق   
5-5 پیشنهادهایی  جهت تحقیقات آتی   
6-5 محدودیت های تحقیق   
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها و اشکال


جهت دانلود پروژه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها اینجا کلیک نمایید

منبع

2 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۸:۵۶:۴۴
  Hi there to every one, since I am genuinely keen of
  reading this weblog's post to be updated regularly.
  It contains nice data.

     How long do you grow during puberty? در ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۲:۴۳:۱۵
  Quality articles is the important to interest the people to pay a
  visit the site, that's what this website is providing.


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >