دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای در شعب بانک ملی

تعداد صفحات : 153

دسته : مدیریت

توضیحات :

 چکیده:
معنویت در محیط کار، پدیده نو ظهوری است که بسیاری از صاحب نظران مدیریت و سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است و حتی اخیراً، مراکز علمی پژوهشی نیز آثار معنویت برکسب وکار را دغدغه تحقیقات خود قرار داده اند. بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمانها دانسته اند که می تواند به آنها در زمانهای پر تلاطم و آشوب زده، یاری رساند.
این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ای کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری را در این پژوهش کلیه کارکنان(زن و مرد) شعب بانک ملی در شهرستان قائمشهر تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز متشکل از 85 کارمند در شعب بانک ملی شهرستان قائمشهر می باشد. جهت بررسی معنویت در محیط کار ازترکیب دو مدل مربوط به" اشموس وداچون" و" میلیمن ودیگران" و برای بررسی تعهد حرفه ای از مدل "میر و دیگران"، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه نتایج به دست آمده از تحقیق در شعب بانک ملی شهرستان قائمشهر، رابطه معناداری میان معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ای وجود دارد. به علاوه، نتایج حاصل از فرضیات فرعی هم حاکی از وجود رابطه معنادار میان ابعاد احساس لذت از کار، سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی، فرصتهایی برای زندگی درونی، کمک به جامعه و احساس همبستگی تیمی با تعهد حرفه ای عاطفی و میان احساس نظارت الهی و تعهد حرفه ای مستمر و میان احساس لذت از کار، سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی و احساس کمک به جامعه با تعهد حرفه ای هنجاری وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2)تشریح و بیان مسأله    
1-3) اهمیت تحقیق    
1-4) ضرورت تحقیق    
5-1) سابقه مطالعات صورت گرفته    
6-1) مدل تحقیق    
7-1) اهداف تحقیق    
1-7-1) هدف اصلی    
2-7-1) اهداف فرعی    
8-1) فرضیات تحقیق    
1-8-1) فرضیه اهم    
2-8-1) فرضیات اخص    
9-1) نوع و روش تحقیق    
1- 10 ) روش گردآوری اطلاعات    
11-1) جامعه آماری و نمونه آماری    
112-) روش نمونه گیری    
13-1)قلمرو تحقیق    
1-13-1) قلمرو موضوعی
1-13-2) قلمرو مکانی
1-13-3) قلمرو زمانی
14-1) تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی    
1-14-1) معنویت
1-14-2)دین 
1-14-3) معنویت در محیط کار 
1-14-5) روح در کار
1-14-6) احساس همبستگی تیمی
1-14-7)سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی
1-14-8) احساس کمک به جامعه
1-14-9) احساس لذت از کار
1-14-10) فرصتهایی برای زندگی درونی  
1-14-11) تعهد 
1-14-12) تعهد سازمانی     
1-14-13) تعهد شغلی 
1-14-14) تعهد حرفه ای
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    
بخش اول : مبانی نظری تحقیق    
الف : معنویت در محیط کار    
1-2) مقدمه    
2-2) چشم انداز و تاریخچه معنویت    
3-2) انواع معنویت    
4-2) ویژگیهای معنویت    
5-2) رابطه دین و معنویت    
2-6) رابطه معنویت و اخلاق    
2-6-1) جنبه های تفاوت معنویت و اخلاق    
2-7) رابطه معنویت و عرفان    
2-8) دلایل مناسب نبودن دین برای محیط کار    
2-9) گرایش و علاقه مندی روز افزون به مطالعه معنویت درکار و محیط کار    
2-10) شاخصهای اندازه گیری میزان علاقه به معنویت    
2-11) دلایل نیاز سازمانها به معنویت    
2-12) تعریف معنویت در محیط کار    
1. رویکرد درونگرا / متافیزیکی    
2. رویکرد دینی    
3. رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار     
4. رویکرد مخالفان معنویت    
جدول شماره (2-2): سایر تعاریف از معنویت در محیط کار (محقق ساخته)    
2-13) ویژگیهای معنویت  در کار و محیط کار    
2-14) تحقیق در زمینه معنویت محیط کار    
2-14-1) دلایل نیاز به تحقیق درباره معنویت در محیط کار    
2-14-2) مشکلات موجود بر سر تحقیق در مورد معنویت در محیط کار    
2-15) پیش  فرضهای  معنویت در محیط کار    
2-16) عناصر مهم معنویت در محیط کار    
2-17) ابعاد معنویت در محیط کار    
2-18) جنبه های معنویت    
جنبه های درونی    
جنبه های تلفیقی    
جنبه های خارجی    
2-19) معنویت در محیط کار، موارد زیر را شا مل نمی شود.    
2-20) تبدیل محیط کار به نوعی محیط کار معنوی    
2-21)دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی    
2-22) مزایای معنویت در محیط کار    
2-23) ضرر و زیانهای ناشی از عدم وجود معنویت در محیط کار    
2-24) رویکرد های اجرای معنویت در محیط کار    
2-25) اظهار معنویت در محیط کارو ریسک های مرتبط با آن    
2-26) عوامل تقویت کننده معنویت در محیط کار    
2-27) تشویق و پرورش معنویت در محیط کار    
2-28)روشهایی برای اندازه گیری معنویت در سازمانها    
ب) تعهد حرفه ای    
2-28)  مقدمه    
2-29)ماهیت تعهد    
2-30)انواع تعهد    
2-31)تعهد سازمانی    
2-32) دلایل علاقه و توجه زیاد به تعهد سازمانی    
2-33) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی    
2-34) عوامل مرتبط با تعهد سازمانی    
2-35)عوامل ارتقا دهنده تعهد سازمانی    
2-36)مزایای تعهد سازمانی    
2-37)تعهد شغلی    
2-38) دلایل علاقه به مطالعه تعهد حرفه ای    
2-39) تعریف تعهد حرفه ای    
2-40) ابعاد تعهد حرفه ای    
2-41) رابطه بین تعهد حرفه ای  و تعهد سازمانی    
2-42)مدلهای بیانگر رابطه تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای    
2-43) عواملی که روی سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی اثر گذارند    
2-44) راه های افزایش همزمان تعهد حرفه ای و سازمانی    
2-45) مزایای تعهد حرفه ای    
2-46) معیار های سنجش تعهد حرفه ای و سازمانی    
2-47 ) عوامل تاثیر گذار روی تعهد حرفه ای    
الف) عوامل ابزاری(کلی )     
ب) عوامل غیر ابزاری(مربوط به حرفه)  
بخش دوم : پیشینه میدانی تحقیق    
الف) تحقیقات خارجی    
ب) تحقیقات داخلی    
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    
3-1) مقدمه    
3-2) نوع تحقیق    
3-3) روش تحقیق    
3-4) متغیرهای تحقیق    
3-4-1) متغیر مستقل 
3-4-2) متغیر وابسته
3-5) جامعه آماری    
3-6 ) نمونه اماری    
3-7) روش نمونه گیری    
3-8) ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها    
مطالعات کتابخانه ای 
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است.    
3-9) روایی و پایایی پرسشنامه    
3-10 )شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    
3-10-1) آمار توصیفی    
3-10-2) آمار استنباطی    
3-10-2-1)  ....
3-10-2-2) ضریب همبستگی اسپیرمن    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    
4-1) مقدمه    
4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها    
4-2-1) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت    
4-2-2) توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات    
4-2-3)توزیع فراوانی نمونه بر حسب تاهل    
4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها    
4-3-1)  آزمون فرضیه اهم    
4-3-2) آزمون فرضیات اخص    
4-4) یافته های جانبی    
4-4-1) رتبه بندی مولفه های معنویت در محیط کار    
4-4-2) تاثیر جنسیت بر تعهد حرفه ای    
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات    
5-1) مقدمه    
5-2) نتایج تحقیق    
5-2-1) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی    
5-2-2) نتایج به دست آمده از آمار استنباطی    
5-2-3) نتایج حاصل از فرضیه اهم    
5-2-4) نتیجه گیری از آزمون فرضیات اخص    
5-4-2-1) نتایج حاصل از فرضیه اخص 1    
5-4-2-2) نتایج حاصل از فرضیه اخص 2    
5-4-2-3) نتایج حاصل از فرضیه اخص3    
5-4-2-4) نتایج حاصل از فرضیه اخص 4    
5-4-2-5) نتایج حاصل از فرضیه اخص 5    
5-4-2-6) نتایج حاصل از فرضیه اخص 6    
5-4-2-7) نتایج حاصل از فرضیه اخص 7    
5-4-2-8) نتایج حاصل از فرضیه اخص 8    
5-4-2-9) نتایج حاصل از فرضیه اخص 9    
5-4-2-10) نتایج حاصل از فرضیه اخص 10    
5-4-2-11) نتایج حاصل از فرضیه اخص 11    
5-4-2-12) نتایج حاصل از فرضیه اخص 12    
5-4-2-13) نتایج حاصل از فرضیه اخص 13    
5-4-2-14) نتایج حاصل از فرضیه اخص14    
5-4-2-15) نتایج حاصل از فرضیه اخص 15    
5-4-2-16) نتایج حاصل از فرضیه اخص 16    
5-4-2-17) نتایج حاصل از فرضیه اخص 17    
5-4-2-18)  نتایج حاصل از فرضیه اخص 18    
5-3) پیشنهادات  بر مبنای یافته های تحقیق    
5-5 ) پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران    
5-6) محدودیتهای تحقیق    
منابع و مآخذ    
منابع فارسی    
منابع انگلیسی    


جهت دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای در شعب بانک ملی اینجا کلیک نمایید

منبع

2 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۳:۰۹
  Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be
  a great author. I will remember to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future.

  I want to encourage you to ultimately continue
  your great writing, have a nice holiday weekend!

     manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ - ۰۷:۰۸:۰۷
  I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's both educative and
  entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about.
  Now i'm very happy that I stumbled across this in my
  hunt for something relating to this.


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >