دانلود روش تحقیق در باره مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

دانلود روش تحقیق در باره مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

عنوان کامل : مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت

تعداد صفحات : 95

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهررشت است که از بین ۲۷۶۱ نفر که کل جامعه آماری دانش آموزان درای خانواده و ۸۸۹ نفر جامعه دانش آموزان پرورشگاهی هستند از این بین ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ که دارای ۲۸ سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین دانش آموزان سال اول دبیرستان تفاوت معنی داری وجود دارد .

فهرست مطاالب

چکیده ۳

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

مقدمه. ۵

بیان مساله. ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

اهداف تحقیق. ۸

سوال مسئله. ۸

فرضیه تحقیق. ۸

فرضیه اصلی. ۸

فرضیه فرعی. ۹

متغیرها ۹

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۹

فصل دوم ۱۱

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۱

تعریف بهداشت روانی. ۱۲

مشکل تعریف.. ۱۲

مختصری درباره تاریخچه و پیشینه بهداشت روانی در ایران. ۱۲

تاریخچه بهداشت و سلامت روان. ۲۲

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی. ۳۶

موضوع آسیب شناسی روانی. ۴۲

تعریف آسیب شناسی. ۴۴

ملاک اجتماعی. ۴۴

دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی : ۴۸

دیدگاه روان پویایی. ۴۸

۳- دیدگاه رفتار گرایی. ۵۱

۴- دیدگاه شناختی. ۵۲

نظریه ها ، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی. ۵۵

نظریه های مربوط به افسردگی. ۵۵

نظریه های زیست شناختی. ۵۶

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور. ۵۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۰

فصل سوم ۶۲

روش تحقیق. ۶۲

طرح تحقیق. ۶۳

جامعه تحقیق. ۶۳

حجم نمونه تحقیق. ۶۴

روش نمونه گیری.. ۶۴

ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر. ۶۴

پرسشنامه سلامت عمومی )GHQ ( 64

1-مقدمه. ۶۴

دستور اجرا ۶۶

نمره گذاری.. ۶۷

روش تحلیل داده ها ۶۷

فصل چهارم ۶۹

یافته ها  و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

مقدمه فصل چهار م ۷۰

جدول ۲-۴: مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان پرورشگاهی دارای خانواده ۷۶

نمرات دانش آموزان پرورشگاهی از زیر مقیاس نشانه بدنی. ۷۷

نمرات زیر مقیاس اضطراب در بین دو گروه دانش آمزان دارای خانواده و پرورشگاهی. ۸۲

نمرات زیر مقیاس افسردگی در بین دو گروه دانش آمزان دارای خانواده و پرورشگاه ۸۴

جدول ۳-۴: مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان پرورشگاهی دارای خانواده ۸۶

جدول ۴-۴: مقایسه اضطراب در بین دانش آموزان پرورشگاهی و عادی.. ۸۷

جدول ۵-۴: مقایسه افسردگی  در بین دانش آموزان پرورشگاهی و عادی.. ۸۸

فصل پنجم ۸۹

بحث ونتیجه گیری.. ۸۹

بحث و نتیجه گیری.. ۹۰

محدودیت ها ۹۲

پیشنهادات.. ۹۲

منابع و ماخذ ۹۳


جهت دانلود مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت اینجا کلیک نمایید

منبع

X

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >