دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص

عنوان کامل : مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 95

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۴۰ نفر از پزشکان در بخش های خاص و ۴۰ نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰<P است .

فهرست
عنوان             صفحه
چکیده     ۷
فصل اول :کلیات تحقیق     ۸
مقدمه         ۹ بیان مساله     ۱۲
اهداف تحقیق     ۱۳ فرضیه تحقیق     ۱۴
فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق     ۱۵
انتخاب کردن یک شغل     ۱۶ عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل     ۱۸ تاثیرات خانواده     ۲۱
معلمان     ۲۲
کلیشه سازی های جنسیت     ۲۳
زندگی شغلی     ۲۶
رضایت شغلی     ۲۸
رشد شغلی     ۳۱     تغییرشغل در میانسالی     ۳۵
بیکاری     ۳۶
برنامه ریزی برای باز نشتگی     ۳۸
ترکیب کار و خانواده     ۴۳
رشد شغلی     ۴۴
زنان و اقلیتهای قومی     ۴۷
تفاوتهای فردی درکار     ۵۱    تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی    ۵۳
وراثت     ۵۶
آثار نابهنجاریهای کروموزمی     ۵۷ محیط         ۵۹ روشهای سنجش تفاوتهای فردی     ۶۱ گزینش نیروی انسانی     ۶۵
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان     ۶۶
فرضیه های مربوط به فرد و شغل     ۷۰
آزمون های استخدامی     ۷۱
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل     ۷۲
فصل سوم : روش تحقیق     ۷۳
جامعه مورد مطالعه         ۷۴
روش نمونه گیری     ۷۴
ابزار اندازگیری در تحقیق     ۷۵
روش تحقیق     ۷۶    فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها     ۷۸
جدول ۲-۴ بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی     ۷۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     ۸۴    بحث و نتیجه گیری     ۸۵
پیشنهادات     ۸۷
محدودیت ها     ۸۸
منابع و ماخذ     ۸۹


جهت دانلود  مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >