دانلود مقاله روش تحقیق بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله روش تحقیق بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل : بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

تعداد صفحات : 88

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداری این پژوهش بر پایه نمونه برداری چند مرحله انجام گرفته است.بدین صورت که از بین تعداد کل دبیرستانهای شهرستان ابهر ۵ دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و سپس از بین دبیرستانهای انتخابی از هر دبیرستان یک کلاس تجربی، یک کلاس ریاضی و یک کلاس انسانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کلاس ۱۰ نفر به صورت انتخابی تعیین گردید که ۵ نفر متعلق به گروه A و ۵ نفر متعلق به گروه B می باشند.در مجموع تعداد کل دانش آموزان فارغ التحصیل مورد پژوهش ۱۵۰ نفر می باشند.نمرات دروسی اختصاصی دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واریانس دو عاملی بدست آمده است.ابزار اندازه گیری این پژوهش عبارتست از پرونده های تحصیلی دانش آموزانی که توسط مشاوران تنظیم شده است.با مراجعه به پرونده تحصیلی گروه نمونه نمرات دروس اختصاصی استخراج شده و با استفاده از روش آزمون (T) گروههای مستقل دو گروه یعنی گروهی که با کمک مشاوره انتخاب رشته کرده اند و گروهی که شخصاً انتخاب رشته کرده اند با یکدیگر مقایسه شده اند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان در رشته تحصیلی علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی از لحاظ انتخاب رشته با کمک مشاور بیشترصورت میگیرد و در این سه رشته دانش آموزان رشته های ریاضی بیشتر از رشته های انسانی و تجربی با مشورت مشاور انتخاب رشته می کنند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

فصل دوم : «بررسی پیشینة پژوهش»

بررسی پیشینة تحقیق

شکل گیری مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش

مبانی نظری

الف – هوش آزمایی

ب – عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی

ج – هوش و پیشرفت تحصیلی

ملاکهای هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

آزمونهای استاندارد (ابزاری برای کار

مشاوران)

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه

جدول ۱- توزیع فراوانی دانش آموزان در کلاسهای انتخابی

ابزار پژوهش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش گردآری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته های پژوهش

تحلیل داده ها

جدول ۱- جدول توصیفی دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش به تفکیک نوع انتخاب و نمودار توصیفی دانش آموزان شرکت کننده.

انتخاب

جدول شمارة ۱- ۴

جدول ۲- ۴ جدول توصیفی تعداد دانش اموزان شرکت کننده در پژوهش به تفکیک رشته و نمودار توصیفی

رشته

جدول شمارة ۲-۴

جدول ۳-۴

جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه انتخاب رشته در هر سه گروه علوم انسانی و تجربی و ریاضی با کمک مشاور و بدون کمک مشاور از روش آماری واریانس هر عاملی استفاده گردیده که نتایج آن در جدول آورده شده است:

جدول ۴-۴ نتایج

فصل پنجم: نتایچ پژوهش

بحث نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

ضمائم

نمرات خام آزمودنیها برای سه گروه ادبیات – تجربی و ریاضی

گروه دوم علوم تجربی

گروه سوم علوم ریاضی

گروه اول

کمک مشاور علوم انسانی

گروه دوم

کمک مشاور علوم تجربی

گروه سوم

کمک مشاور علوم ریاضی

منابع


جهت دانلود روش تحقیق بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >