دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی

عنوان کامل : بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

تعداد صفحات : 85

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی  رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش  رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست

چکیده  
فصل اول : کلیات تحقیق  
مقدمه  
بیان مساله
اهداف تحقیق  
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف بهداشت روانی  
ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی    
عوامل موثر در تامین بهداشت روانی
بهداشت روانی وورزش
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش
نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان
نقش مربی در بهداشت روانی
پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض
بهداشت روانی و اجتماع  
عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی
مرکز راهنمایی کودک
کودکان و جوانان ناسازگار
علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار  
پشگیری اولیه
پیشگیری ثالثیه
اصول بهداشت روانی
شناختن محدودیت ها
پی بردن به علل رفتار
رفتار تابع تمامیت فرد است
نیازهای اولیه
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه  
نمره گذاری آزمون
روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
جدول 1-4 فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها
جدول 4-4 مقایسه بهداشت روانی
جدول 6-4 مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها  
پیشنهادات
منابع و ماخذ


جهت دانلود  بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >