دانلود روش تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش

عنوان کامل : بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش پرورش

تعداد صفحات : 110

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه ۲۸۰ نفر است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه ۶۰ سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیّـات تحقیق
مقدمه :
بیان مسئله :
سئوال پژوهش
هدف های تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها :
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
انگیزش
عوامل مؤثر در انگیزش :
انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر:
بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
مقدمه
نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
الگوهای سنتی
الگوی روابط انسانی
الگوی منابع انسانی
متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
ویژگی های فردی
ویژگی های شغل
ویژگی های موقعیت کاری
متغیرهای مؤثر در انگیزش:
ویژگی های فردی انگیزش
سلسله مراتب نیازها
نظرات اتکینسون و مک کلاند
۱- ویژگی های شغلی انگیزش
نظریه دو عاملی انگیزش:
۱- ویژگی های موقعیت کاری
نظریه دو عاملی انگیزش:
فرهنگ سازمانی:
محیط محاور کاری
برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار:
اصلاح رفتار
روش های اصلاح رفتار
برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
دستورهایی برای اصلاح رفتار :
دستورهایی برای استفاده از روش های اصلاح رفتار دستور
چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
حجم گروه :
رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
موقعیت :
روابط ایستا و پایدار :
انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان :
مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی :
انگیزه ها و کوششهای انسان
انگیزه های فیزیولوژیایی
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
انگیزه امنیت و احتراز از درد
انگیزه جنسی
انگیزه تحریک و فعالیت
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
انگیزه های روانی
انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
انگیزه های ناخودآگاه
انگیزش و رفتار
فعالیت و برانگیختگی
گزینندگی انگیزشی
مراحل انگیزشی
الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
فشارهای روانی
ناکامی
تعارض
فصل سوم :
تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم :
یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات :
محدودیت ها
منابع و مآخذ


جهت دانلود بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >