دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد

دانلود روش تحقیق در مورد مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد

عنوان کامل : مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 90

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .
فرضیه :
بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای ۲۸ سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵% می باشد .

فهرست
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم
فرضیه تحقیق
فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق
تعریف
تاریخچه
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران
اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی
تفاوتهای فردی در کار
جنبه های تفاوتهای فردی
تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی
روشهای سنجش تفاوتهای فردی
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان
کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش
فرضیه های مربوط به فرد و شغل
آزمونهای استخدامی
مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل
موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل
فهرست
عنوان صفحه
ایجاد فرضیه
تعیین معیارها
اجرای آزمون
بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
معرفی آزمون گلدنبرگ
روش تحقیق
فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه فصل چهارم
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها
جدول ۲-۴ مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ
منابع و ماخذ


جهت دانلود پروژه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >