دانلود روش تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

عنوان کامل : پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

تعداد صفحات : 62

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های ۱۳۸۳-۱۳۵۳یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱:بیان مساله

۲-۱:سئوالات تحقیق

۳-۱:اهداف تحقیق

۴-۱:فرضیات تحقیق

۵-۱:حدودتحقیق

۶-۱:معرفی بخشهای مختلف تحقیق

فصل دوم: مطالعات انجام شده

۱-۲-مطالعات انجام شده در کشور

۲-۲-مطالعات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق

۱ -۳-مبانی نظری

۱-۱-۳-دید گاه نظریه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد

۲ -۱-۳-انواع تقسیم بندی مخارج عمومی

۳-۱-۳-آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد

۲-۳-معرفی الگو

۱-۲-۳-مرحله اول آزمون فرضیه اول

۲-۲-۳-مر حله دو م آزمون فرضیه دوم

۳-۲-۳-آزمون فرضیه دوم

۳-۳-آماروداده

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۱-۴-روش استنباطی

۲ -۴- آزمون ساکن پذیری

۱-۲-۴-آزمون دیکی فولر تامیم یافته

۲-۲-۴-آزمون ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر

۳-۲-۴-بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرها

۳-۴-تعیین بردار های هم جمعی

۱-۳-۴-تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق

آزمونهای ماتریس اثر
و حداکثر مقدار ویژه

۲-۳-۴-تعیین تعداد بردارهای همجمعی در این مطالعه

۴-۴-مرحله اول آزمونفرضیه
اول

۱-۴-۴-تخمین مدل به روش حد اقل مربعات معمولی

۲-۴-۴-تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی

۵-۴-روش متغیرهای ابزاری

۶-۴-رابطه ضریب مخارج دولت و اندازه دولت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵: خلاصه
۲ -۵: نتیجه گیری
۳-۵: پیشنهادات


جهت دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران  اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >