دانلود روش تحقیق در مورد بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA)

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA)

عنوان کامل : پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران سال 1386

تعداد صفحات : 145

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی درمان گروهی بارویکرد تحلیل محاوره ای برن( TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی و روش نمونه گیری ؛ تصادفی و خوشه ای چند مرحله بود . از بین نواحی آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بین دبیرستانهای منطقه مذکور یک دبیرستان بطور تصادفی انتخاب گردید . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهای ابرازاحساسات ورضایت زناشویی بعمل آمد سپس گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهی(TA)وضعیت ابرازاحساسات ورضایت زناشویی دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس یکماه بعدازآخرین جلسه گروهی باردیگرهردوآزمون برای پی گیری از گروه آزمایش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ؛ برای گرد آوری اطلاعات و سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالی و  ابراز احساسات که توسط محمد امینی قمی ساخته شده استفاده شده است . پس از تحلیل داده های آماری از آزمون( t) وبرای نرمالیتی کردن پیش آزمونها درگروههای آزمایش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسمیرنف  استفاده شد و مشخص گردید که درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA ) بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی تأثیر مثبت داشته است.
واژگان کلیدی: درمان گروهی تحلیل محاوره ای ، ابراز احساسات ، رضایت زناشویی.

فهرست مطالب
چکیده .    
فصل اول:کلیات پژوهش
 مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت انجام تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعریف نظری متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه     
خانواده وساختار آن       
رضایت زناشویی
عوامل موثر بر رضایت زناشویی  
تاثیر رضایت زناشویی برسایرابعادزندگی
نظریه چرخه زندگی   
عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی
رضایت زناشویی وابراز احساسات
ابراز احساسات
پایه های ارتباط زناشویی
موفقیت روابط زناشویی
بیان عواطف واحساسات
تعارض درابرازاحساسات وعواطف
چگونه احساسات ناخوشایندخودراباهمسردرمیان بگذاریم؟
قواعد بیانگر احساسات
ابرازعشق ومحبت زوجین نسبت به یکدیگر
عوامل موثردررابطه سالم زناشویی
توجه (رفتارکلامی وغیرکلامی)
گوش دادن
ستایش وتقدیر
رابطه زناشویی ازدیدگاه اسلام
تحلیل محاوره ای....  
فرضهای فلسفی(TA)  
خوشگذرانی-نقش –بازی کردن       
کاربرد-اهداف تغییرات در(TA)    
استقلال    
ارتباط باز    
دستورالعمل درمان-سه (P )    
الگوی حالات روانی   
والد   
بالغ   
کودک   
وضعیتهای زندگی   
من خوب نیستم شما خوب هستید       
من خوب نیستم شما خوب نیستید   
من خوب هستم شما خوب نیستید   
من خوب هستم شما خوب هستید   
آسیب شناسی ساختاری    
آلودگی    
طرد   
تحلیل تبادلها-وقت گذرانی
کلک بازی قصه ها
روابط متقابل    
روابط متقابل مکمل   
روابط متقابل متقاطع   
نوازش     
مثلث نمایشی کارپمن    
تحلیل ارتباط محاوره ای ودرمان    
تعریف گروه   
روان درمانی گروهی    
هدفهای گروه درمانی   
گروه درمانی بارویکردتحلیل محاوره ای    
وظایف درمانگر وهدف درمان بارویکردتحلیل محاوره ای     
خانواده درمانی   
تحقیقات انجام شده درداخل    
تحقیقات انجام شده درخارج    
خلاصه وجمع بندی   

فصل سوم:روش انجام پژوهش
روش پژوهش     
جامعه مورد مطالعه   
حجم نمونه وروش نمونه گیری    
ابزارهای جمع آوری اطلاعات:    
الف)پرسشنامه انریچ    
ب)پرسشنامه بیان احساسات    
روش اجرای پژوهشر   
روشهای آماری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
   
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری     
تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها وجدولها     
تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها و فرضیه ها    

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری      
مقدمه    
بحث در زمینه فرضیه های پژوهش    
پیشنهادها   
الف :براساس یافته ها   
ب: برای آیندگان    
محدودیتهای پژوهش   
منابع   
پیوستها   


جهت دانلود بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) اینجا کلیک نمایید

منبع
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >