دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

عنوان کامل : ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

تعداد صفحات : 270

دسته : حقوق

توضیحات :

 

چکیده

 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 مقدمه
طرح مسأله

در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم . 

سؤال اصلی و هدف تحقیق
ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.

شیوه تحقیق
شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .

سازمان‌دهی تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :
 1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟
دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است .  در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
4. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم  در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است . 

فهرست

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    5
کلیات    5
1-1) معنای لغوی محاربه    6
2-1) محاربه در قرآن کریم    7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه    12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت    20
فصل دوم    21
ماهیت محاربه    21
1-2) مفاد آیه محاربه    22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه    22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین     50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین    50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض    57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد    67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب    70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه    108
1-5-2) بکار بردن سلاح    108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب    115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت    120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه    125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب    129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب    136
1-7-2)  قائلان به حبس    136
2-7-2) قائلان به غیر حبس    138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه    140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم    145
فصل سوم    147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه    147
1-3) محاربه و بغی    148
1-1-3) معنای لغوی بغی    148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی    149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)    151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )    156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید    159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی    161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات    163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی    166
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی    167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی    169
2-3) محاربه و تروریسم    170
1-2-3) مفهوم تروریسم    170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم    173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم    175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل    177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف    177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل    178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم    180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب    183
فصل چهارم    186
محاربه در قوانین موضوعه ایران    186
(4-1-1 رکن قانونی    188
(4-1-2 رکن مادی     189
(4-1-3 عنصر معنوی     195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه    197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی    197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم     202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم     208
(4-4-1 از نظر شرع    208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی     220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه    225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی     225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق    227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی     231
8-4) براندازی حکومت اسلامی    233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا    237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی    239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم    245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم    247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید    249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور    251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور    255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه    257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع    259
18-4) سرقت مسلحانه در شب    262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی    265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه    267
منابع    269


جهت دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه اینجا کلیک نمایید
منبع

1 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۵۴:۵۶
  Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I truly enjoy reading through
  your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thanks for your time!


  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >