دانلود مطالعات بازار نانو سیلیکا در ایران

دانلود مطالعات بازار نانو سیلیکا در ایران

مطالعات بازار نانو سیلیکا در ایران
هدف اصلی ای طرح رصد بازار و شناسایی بازارهای بالقوه مصرف انواع نانو سیلیکا در ایران بوده است .
معمولاً در زمینه ی شناسایی کاربردهای هر محصول دو نوع کاربرد مورد بررسی قرار می گیرد . کاربردههای بالفعهل کهه در حهال
حاضر در حال باره برداری و استفاده هستند و کاربردهای بالقوه که در تحقیقهات شناسهایی و در آینهده مهورد اسهتفاده احتمهالی
خواهند بود . کاربردهای فعلی نانو سیلیکا در ایران صنایعی از جمله رنگ و رزی لاستیک تایرسازی و ... می باشد . البته ممکه
است در صنایع مصرف کننده ای نوع مواد به طور مستقیم از گرید نانو سیلیکا استفادهنشده و در ابعاد میکرو و میلی متهر از ایه
محصولات استفاده گردد .
کاربردهای جدید ای مواد مواردی هستند که در تحقیقات اخیر در صنایع مختلف شناسایی شده و یا در سهایر کشهورها در حهال
باره گیری از ای مواد بوده و هنوز در ایران مورد استفاده قرار نگرفته اند . ای نوع کاربردها که با بررسی پتنت ها و مقالات علمهی
مرتبط با ای محصولات و کنفرانساا و مجلات حرف های ارایه شده در حوزه های مرتبط شناسایی می شوند

 

خرید و دانلود محصول

 


نانو , نانو سیلیس , نانو فناوری , مطالعه بازار , نانو سیلیکا , سیلیس , نانو پودر , nano , nano silica , پایان نامه صنعتی


تعداد صفحات : 65 | مراجع مطالعات : 10 | مخاطبین طرح : سرمایه گذاران،صنایع،نخبگان،دانشجویان و ... |

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >