دانلود درس دوم پیام های آسمانی پاور پوینت پایه نهم دوره اول متوسطه

پاور پوینت درس دوم پیام های آسمانی پایه نهم دوره اول متوسطه در پناه ایمان

پاورپوینتدرسدومپیامهایآسمانیپایهنهمدورهاولمتوسطه

 

بسیاراتفاقمیافتدکهفایدهٔکاریرامیدانیم،امادرانجامآنکوتاهیمیکنیم. میدانیمکهچنددقیقهورزشدرروز،سلامتوشادابیمیآورد؛یازودخوابیدندرشبوزودبرخاستندرصبح،نشاططراوتبههمراهدارد،امابرخیازمابرایانجامآنهابرنامهریزینمیکنیم. همچنینبهزیانبرخیکارهاآگاهیداریم،اماازآنهادورینمیکنیم. مثلاًمیدانیمکهعاقبتتنبلیوازدستدادنفرصتهاچیزیجزپشیمانینیستویارفتارهاوکارهایناشایستپایانخوبیبههمراهنداردامابرایترکآنتصمیمجدینمیگیریم.

بهنظرشماچرابااینکهمیدانیمبرخیکارهانتیجهوثمراتخوبیدارند،امابدانعملنمیکنیمویابااینکهمیدانیمنتیجهٔبرخیکارهابهزیانماخواهدبود،ازانجامآنهاخوددارینمیورزیم؟

بیشتربدانیم

ازکوزههمانبرونتراودکهدراوستاتاقیراباچندپنجرهبازتصورکنید. شمابیرونازاتاقایستادهاید. اگرهنگامشبودرحالیکههمهجاتاریکاست،یکنورافکنبزرگرادرایناتاقروشنکنند،ازبیروناتاقچهچیزیدیدهمیشود؟

آیاامکاندارددرحالیکهپنجرههابازهستندومانعیهمبرسرراهنورقرارندارد،ازایناتاقروشنهیچنوریخارجنشود؟چشم،گوش،زبانوبقیهاعضایبدنما،پنجرههایقلبماهستند. اگرنورایمانواقعیدرقلبکسیوجودداشتهباشد،بدونشکایننورازقلباوفراترمیرودودرگفتارورفتاراونمایانمیشودواگرقلبکسیبهدلیلگناهانتیرهوتارشدهباشد،تأثیرآندرگفتاروکرداراونیزظاهرمیشود؛بهقولمعروف: ازکوزههمانبرونتراودکهدراوست.

نمونهاسلایددرسدومپیامهایآسمانی

نمونهاسلایددرسدومپیامهایآسمانی

اینپاورپوینت

خرید و دانلود محصول

دریافت دمو

  پاور , پوینت , درس , دوم , پیام , های , آسمانی , پایه , نهم , دوره , اول , متوسطه , در , پناه

لینک محصول

http://archkala.ir/post/71719 

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >