دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران
عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران
قالب فایل: PDF
تعداد صفحات: 332 صفحه

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: ایمنی در صنایع فرایندی
فصل دوم: ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع شیمیایی
فصل سوم: روشهای محاسبه میزان تکرارپذیری حوادث
فصل چهارم: تحلیل پیامد (تحلیل عواقب)
فصل پنجم: آتش سوزی (حریق) و سیستمهای اطفاء آن
فصل ششم: انفجار و انواع آن
فصل هفتم: رهایش مواد سمی
فصل هشتم: مدلسازی رهایش (تخلیه و انتشار) مواد
فصل نهم: پالایشگاه بندرعباس
فصل دهم: شرح فرایند واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس
فصل یازدهم: مدلسازی و ارزیابی سناریوی حوادث در واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس
ضمایم
مراجع
چکیده لاتین


* چکیده:
امروزه تجزیه و تحلیل واحدهای فرایندی با استفاده از روشهای سیستماتیک برای اطمینان از ایمن بودن واحدها در کنار تجربیات مهندسی امری ضروری است. یکی از مهمترین مراحل افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود یا در حال طراحی، ارزیابی ریسک خطراتی همچون پخش شدن مواد شیمیایی در محیط است. ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزء لاینفک طراحی واحدهای فرایندی محسوب می شود، ولی متأسفانه در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم آشنایی کافی با مبانی اولیه ارزیابی کمی و کیفی ریسک است. مدلسازی پیامدهای خطرات احتمالی در یک واحد فرایندی، یکی از مهمترین مراحل ارزیابی ریسک بحساب می آید. امروزه این مدلسازی توسط نرم افزارهای قدرتمند کامپیوتری مانند نرم افزار PHAST صورت می گیرد. پیش بینی اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در یک واحد فرایندی بوسیله مدلهای ریاضی، تحلیل پیامد نامیده می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک واحد فرایندی بدون انجام تحلیل پیامد ممکن نیست. در این پروژه واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس مورد تجزیه و تحلیل عواقب حوادث احتمالی قرار گرفته است. ضروری است که با شناسایی سناریوهای حوادث محتمل در این واحد، تحلیل پیامدها برای هر یک از آنها صورت گیرد و مناطق و بخش هایی که احتمال آسیب و خسارت بیشتری دارند، شناسایی شده و با توجه به امکانات فعلی واحد با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مفید از میزان تلفات انسانی تا حدود زیادی کاسته شود.

* مقدمه:
زندگی در جهان امن و عاری از خطر همواره آرزوی همه انسانها بوده است و توجه به ایمنی بصورت تلاش برای بقاء در نهاد بشر وجود داشته است. بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و سطح رفاه خود بوده و در این راه با ایجاد تغییر در طبیعت کوشیده تا منابع آنرا در خدمت خود درآورد. فعالیت های صنعتی بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر است. اما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها مخاطرات خاصی که ناشی از تغییر در نظام رایج طبیعت است، نیز بوجود آمده است. با گذر زمان و رشد فعالیت های صنعتی، مخاطرات مربوط به این فعالیت ها نیز رشد داشته است. امروزه داشتن محیطی امن و صنایعی عاری از خطر به عنوان دغدغه ای بزرگ برای عامه مردم و عل یالخصوص متخصصین و صنعتگران مطرح است. در این میان صنایع نفت و گاز بعلت گستردگی فراوان، حجم عظیم سرمایه درگیر، مخاطرات فراگیر و تعداد زیاد افرادی که در این صنایع در حال فعالیت می باشند، همواره کانون توجه بوده و تلاش گسترد های در راستای ایمنی بیشتر این شاخه از صنعت در جهان صورت گرفته است. یکی از مشکلات سرمایه گذاری در ایمنی تأسیسات صنعتی تعیین بهترین شیوه سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن تأثیر آن است. با توجه به تعداد زیاد سناریوهای حوادث و محدو دبودن بودجه ضروری است، معیاری معتبر برای تصمی مگیری و اولویت بندی ریسک در دسترس باشد. ابعاد ناخوشایند حوادث توسط معیارهای ریسک نشان داده می شوند. امروزه در بسیاری از زمینه های مدیریت از جمله در ایمنی صنعتی تصمیم گیری در چارچوب مدیریت ریسک انجام می شود. ارزیابی ریسک حوادث در واقع ابزار مدیریت ریسک بشمار می رود و به کمک آن می توان گزینه های مختلف تمهیدات ایمنی و اثرات آنرا در ارتقاء سطح ایمنی در واحدهای صنعتی بررسی نمود. ارزیابی ریسک کاربرد وسیعی در صنایع فرایندی مانند نفت و گاز دارد. در جریان ارزیابی کمی ریسک حوادث مهم شناسایی و برای حذف و یا کاهش آنها چاره اندیشی می شود. اولویت بندی بر مبنای ریسک و سپس با مقایسه سطح ریسک ها با معیارهای بین المللی امکان پیشگیری و یا کاهش اثر حوادث اصلی را فراهم می سازد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل در ارزیابی و مدیریت ریسک تحلیل پیامدها می باشد. در این مرحله ابعاد حوادث و میزان تأثیر آنها بر انسان و محیط زیست تعیین می شود. برخلاف دیگر مراحل ارزیابی ریسک مانند شناسایی و ارزیابی مخاطرات، به تحلیل پیامدهای حوادث واحدهای صنعتی در کشور ما کمتر پرداخته شده است. با توجه به مخاطرات عمده و نقاط بحرانی فراوانی که در واحدهای فرایندی مانند واحد آیزوماکس وجود دارد، جهت بررسی و تحلیل پیامدها این واحد در پالایشگاه نفت بندرعباس انتخاب شده است و با استفاده از روش های نوین تحلیل پیامد نقاط بحرانی و حادثه خیز این واحد شناسایی و تخلیه و پخش مواد شیمیایی در این واحد مدل سازی شده اند. با انجام مدلسازی و مشخصشدن مناطق درگیر در حادثه امکان تعیین میزان تلفات و صدمات جانی و خسارت به تجهیزات، ساختمانها و اماکن پرتردد میسر می گردد. یکی از نکات مهم در مرحله مد لسازی انتخاب مدل مناسب برای شبیه سازی واقع بینانه پخش مواد می باشد. امروزه اینگونه مدل سازی ها در قالب نرم افزارهای حرفه ای مانند PHAST صورت می گیرد. استفاده از این نرم افزار امکانات گسترده ای برای ثبت نتایج، تهیه انواع نمودارها و جداول، تلفیق این نتایج با نقشه های مقیاس دار منطقه و قابلیت اتصال به نرم افزارهای اطلاعات جغرافیایی را فراهم می آورد. به همین دلیل در کلیه مراحل مدلسازی از نرم افزار PHAST استفاده شده است. در فصل اول انواع مفاهیم کاربردی در زمینه مدیریت و ارزیابی ریسک نشان داده شده است. در فصل دوم مراحل ارزیابی و مدیریت ریسک به همراه معیارهای معتبر ارزیابی ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نحوه محاسبه میزان تکرارپذیری خطا برای انواع حوادث در تجهیزات فرایندی آورده شده است. در فصل چهارم تحلیل پیامدهای حوادث (آنالیز پیامد)، مراحل انجام آن، چگونگی انتخاب سناریوها و انواع نرم افزارهای مهمی که در ارتباط با مدلسازی حوادث استفاده می شوند، نشان داده شده است. از آنجائیکه در کلیه مراحل مدلسازی در این واحد از نرم افزار PHAST استفاده شده است، در ادامه این نرم افزار بطور مفصل و همراه با مثال شرح داده شده است. در فصول پنجم، ششم و هفتم انواع حوادث مهم و رایج در واحدهای فرایندی (آتش، انفجار و رهایش مواد سمی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در فصل هشتم انواع مدلهای تخلیه و پخش مواد به همراه روابط مربوطه و کاربرد آنها نشان داده شده است. در فصل نهم معرفی اجمالی از پالایشگاه نفت بندرعباس صورت گرفته است. در فصل دهم به شرح فرایند واحد آیزوماکس پالایشگاه نفت بندرعباس پرداخته شده است. در فصل یازدهم با انتخاب نقاط بحرانی و حادثه خیز سناریوهای حوادث انتخاب و با کمک نرم افزار PHAST مدلسازی شده اند و در نهایت میزان تلفات و پیامدهای ناشی از وقوع این حوادث مورد بررسی قرار گرفته اند.

 


دانلود

 

 


ایمنی (Safety) , ارزیابی ریسک (Risk Assessment) , تحلیل پیامد (Consequence Analysis)


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >