دانلود پروژه طراحی گیربکس 3 سرعته

پروژه طراحی گیربکس 3 سرعته

                                   فهرست:

مقدمه....................................................................5

گیربکس..................................................................6

انواع گیربکس..........................................................6

انواع محور یا شفت....................................................7

سیستم انتقال قدرت....................................................8

عمل همسان سازی سرعت...........................................15

عملگر تعویض دنده ومیل بندی آن..................................16

دنده های کمکی........................................................18

اور درایو...............................................................23

گیربکس اتوماتیک....................................................26

معرفی انواع چرخدنده................................................29

چرخدنده در محورهای متقاطع......................................30

چرخدنده در محورهای متنافر......................................31

روش های ساخت و تولید چرخدنده................................33

انواع بلبرینگ........................................................34

پوسته گیربکس......................................................38

تعمیر و نگهداری گیربکس........................................40

عیب یابی ،علت و رفع عیب در گیربکس های معمولی.........42

عملیات حرارتی و بهینه برای کاهش صدای گیربکس..........44

نقشههایکلیازگیربکسهایطراحیشده51..…………..

 

 

 

مقدمه

درشروعبهتراستتوضیحدهیمکهگیربکسچیستوچرامابهگیربکسنیازداریم: تعریفگیربکس :گیربکسماشینیاستکهبرایانتقالتوانمکانیکیازیکمنبعتولیدتوانبهیکمصرفکنندهوهچنینبرآوردهساختنگشتاوروسرعتدورانیموردنیازمصرفکنندهبهکارمیرود.

گیربکسدرواقعیکواسطهبینمنبعتوانومصرف

 

خرید و دانلود محصول

 پروژه ،طراحی ،گیربکس، 3 سرعته

 

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >