دانلود ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  word 

حجم فایل  زیپ  :  99 KB 

تعداد کل صفحات :  66+3 صفحه

 فهرست مطالب

موضوع                   صفحه

تعاریف واژه ها         3

تعاریف و نظریه های ارزشیابی        4

اهمیت ارزشیابی در کشورهای مختلف جهان         7

اهمیت ارزشیابی در مدیریت          8

اهمیت ارزشیابی در برنامه ریزی و تصمیم گیری  8

اهمیت ارزشیابی مشاغل      9

اهمیت ارزشیابی عملکرد یاشایستگی  کارکنان برای سازمان       9

دلایل استفاده از ارزشیابی عملکرد           10

دوره ارزشیابی         11

چه کسانی ارزشیابی را انجام می دهند      12

اجرای ارزشیابی       19

مسیر تاریخی ارزیابی          20

اهداف ارزیابی عملکرد        21

مشکل ارزیابی مدیریت        23

انتخاب معیار ارزیابی          24

شیوه های استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد         25

اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد را از چه منابعی به دست آوریم ؟      30

آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی          33

انحرافات در ارزشیابی کارکنان      40

فنون و روش های ارزشیابی 41

فرآیند ارزشیابی      47

محاسن ارزیابی شایستگی کارکنان   51

ارزشیابی از نظر اسلام        52

تاریخچه  ارزشیابی عملکرد کارکنان          54

آشنائی با طرح ارزشیابی کارکنان دولت     58

شاخص های ارزشیابی          62

 قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش

تعاریف واژه ها :

ارزشیابی : عبارتست از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار . (طرح ارزشیابی کارکنان دولت ،1372.ص 11)

ارزشیابی کارکنان :عبارت است از مراحل رسمی به منظور سنجش و مطلع نمودن کارکنان در مورد نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و صفات،خصوصیات وویژگیهای موردنظر و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان جهت رشد و شکوفایی در ابعاد مختلف .(ابطحی،سید حسین،اسفند 1373،ص 167)

عملکرد : عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که سازمان بر عهده نیروی انسانی خود محول نموده است را گویند .

شایستگی : عبارت است از انطباق عملکرد و رفتار کارکنان بر وظایف شغلی و الگوی رفتاری مورد انتظار از وی . (همان منبع .ص18)

دوره ارزشیابی : دوره ارزشیابی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد . (همان منبع .ص 21)

زمان تکمیل فرم ارزشیابی : زمان تکمیل فرم ارزشیابی در فاصله زمانی بهمن ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد . (سازمان امور اداری و استخدامی کشور.1367.ص5)

ارزشیابی کنندگان :

سرپرست بلا فصل مستخدم مسئولی است که از لحاظ سطح سازمان حداقل رئیس اداره بوده ، مسئولیت ارجاع کار به مستخدم را بعهده داشته و کارهای انجام شده وی را بررسی و کنترل می کند . (سازمان امور اداری و استخدامی کشور،1367.ص5)

ارزشیابی کننده : ارزشیابی کننده سرپرست بلافصل کارمند محسوب می شود . (دفتر بازرسی ، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات ، 1373 ، ص 12)

رئیس مستقیم سرپرست بلا فصل : مسئولی است که از لحاظ سازمانی مسئولیت کارهای سرپرست بلا فصل مستخدم را بر عهده دارد . (طرح ارزشیابی کارکنان دولت .1372.ص22)

ارزشیابی شونده : مستخدمی است که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه بخدمت اشتغال داشته باشد . ( همان منبع.ص22)

تعاریف و نظریه های ارزشیابی :

واژه های ارزیابی (Rating) ، ارزیابی لیاقت (Merit Rating) ، ارزشیابی کار (Approsial) ، ارزشیابی عملکرد (Performance Apprasial) ، ارزشیابی کارکنان (persounel Evalation) همگی در مبحث ارزیابی منابع انسانی به کار برده می شدند و تعاریف مختلف ومتنوعی از سوی صاحبان نظر بیان شده است . (دعائی ،‌1374 ، ص 200)

تعاریف زیر دقیقا از زبان صاحب نظران مطرح می شوند :

-ارزشیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کارآمدی و توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می آید . برنامه ریزی شغلی ، تصمیمات اداری ، تشویقات و تبلیغات از مبانی مؤثق و قابل دفاع برخوردار می شود و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده کلا مناسبات منطقی و عادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد . (مهدویان ، 1370 ، ص 150)

 فهرست منابع تحقیق و پژوهش

 1.        آذر،عادل ومؤمنی ،منصور،1377،آمار و کاربرد آن درمدیریت،چاپ اول ،تهران :سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )

 1. ابطحی،سیدحسین،1373،مدیریت منابع انسانی،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور
 2. ایران نژادپاریزی ،مهدی ،1378،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،چاپ اول ،نشر مدیران 
 3. اردبیلی،یوسف ،1375،روشهای ارزشیابی دربخش دولتی و غیردولتی ایران ،چاپ اول،تهران :انتشارات بعثت .
 4. اثنی عشری،معصوم ،(1375)،بررسی نگرش معلمان مدارس تهران نسبت به فرآیندنظام ارزیابی عملکرد در پایان نامه فوق لیسانس ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشکده علوم تربیتی.
 5. توحیدی ،خلیل ،(1375)،نظارت و ارزشیابی کارآئی وعملکردسازمانهاگامی مهم در مسیربهره وری،فصل نامه مدیریت دولتی شماره 34،33.
 6. حاجی شریف ،محمود،(1371)،ارزیابی در مدیریت نیروی انسانی ،چاپ اول ،تهران : انتشارات واحدآموزش نیروی انسانی ، مجتمع سیمان آبیک
 7. حسینی ،سید محمود،(1367)،نقطه نظرهای اسلامی در مدیریت اموراستخدامی ،تهران:موسسه اسلامی ابجد.
 8. حضرت علی (ع )،1375،نهج البلاغه،ترجمه دکتراسدا…مشیر،چاپ پنجم،دفتر نشرفرهنگ اسلامی.
 9. دسلر،گری ،(1378 )،مبانی مدیریت منابع انسانی،(چاپ اول)،مترجمان پارسایان ،علی واعرابی ،سید محمد،تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی
 10. دعائی،حبیب ا…،(1374)،مدیریت منابع انسانی ،انتشارات مشهد.
 11. دلاور ،علی ،(1378)،مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات رشد   
 12. 1دلاور ،علی ،(1380)،روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،چاپ دهم ،تهران :نشر ویرایش.
 13. ضرورت و اهمیت ارزشیابی ،وزارت نیرو(1374)،دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت سازندگی و آموزش
 14. روشهای  ارزشیابی کارکنان  ،وزارت نیرو(1374)،دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت سازندگی و آموزش
 15. جزنی ،نسرین ،(1375)،مدیریت منابع انسانی ،چاپ اول ،تهران :نشر نی
 16. جاسبی ،عبدا…،(1371)،اصول و مبانی مدیریت ،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 17. جزوه اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی درصنعت آب و برق  ،(1375)،چاپ اول،چاپ خوشه .
 18. خاکی ،غلامرضا،(1378)،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،چاپ اول،تهران :مرکزتحقیقات علمی کشور
 19. سبحان اللهی ،محمد علی (تابستان 1379)،معیارهای اندازه گیری عملکرد،فصلنامه مدیریت و توسعه ،شماره 5
 20. سعادت ،اسفندیار ،(1375)،مدیریت منابع انسانی ،چاپ اول ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت ).
 21. سازمان اموراداری و استخدامی کشور (1372)،طرح ارزشیابی کارکنان دولت ،چاپ دوم  ،تهران :سازمان معین ادارات .
 22. ساعتچی ،محمود،(1377)،روانشناسی بهره وری ،چاپ دوم ،تهران :موسسه نشر ویرایش .
 23. سنجری ،احمد رضا،(1373)،روش خود ارزیابی استاد(معلم)،فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره 12.
 24. صالحی ،هوشنگ ،(1373)،بررسی و تجزیه تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد دولت در دانشگاه اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،اصفهان :دانشکده علوم اداری .
 25. صفوی،امان ا…،(1373)،کلیاتی درباره ارزشیابی و کاربرد آن در تصمیم گیری،فصل نامه مدیریت
 26. هومن ،حیدر علی ،(1378)،راهنمائی تدوین و گزارش پژوهشی ،رساله و پایان نامه تحصیلی ،چاپ اول ،نشر پارسا.
 27. مقیمی ،سید محمد،(1380)،منشور مدیریت ،چاپ اول ،تهران :موسسه کتاب مهربان نشر.
 28. مهدویان ،اکبر،(1369)،ارزشیابی عملکرد شایستگی مبتنی بر کار و رفتار مدیران ،انتشارات مرکز آموزش دولتی.
 29. میر سپاسی ،ناصر ،(1369)،مدیریت منابع انسانی و روابط کار ،تهران :انتشارت شروین .
 30. مجله تدبیر ،(1380)،شماره 114و112
 31. منشی زاده نائینی،مسعود،(1373)،تجزیه و تحلیل فرمهای ارزشیابی و آثارآن بر عملکرد و رضایت شغلی معلمان مشهد،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس.
 32. علوی ،سید امین ا…،(1378)،مطالعه تطبیقی در زمینه ارزشیابی کارکنان در چند کشور نمونه ،مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی ،مجموعه شانزدهم .
 33. کراتیس ،(1354)،طرق و شیوه های ارزشیابی کارمندان ،ترجمه شیروان ،عباس ،بنگاه ترجمه نشر کتاب .
 34. کاظمی ،بابک ،(1370)،مدیریت امور کارکنان ،چاپ اول ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

 

 

خرید و دانلود محصول

 

 

جهت دانلود رایگان انواع مقالات , تحقیقات ,  و … اینجا کلیک نمایید.

ادبیات , و , مبانی , نظری , سیستم , ارزشیابی , عملکرد

 

فرمت فایل اصلی پایان نامه : word | تعداد کل صفحات : 69 |

لینک محصول

http://archkala.ir/post/74128

 1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

  نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >