دانلود پروژه طراحی صفحات php

پروژه طراحی صفحات php

فهرست

 

مقدمه ..................................................................................................................................................1

تاریخچهمختصریاز PHP . ............................................................................................................1

چرا php ؟ .......................................................................................................................................2

پیاچپیزبانیبرایهمهسیستمعاملها..........................................................................................3

پیاچپیرایگانو Open Source............................................................................................3

سرعتبالایتفسیرواجرای PHP..................................................................................................4

ساختارمناسبوامکاناتبالادر PHP ...........................................................................................4

معایب ................................................................................................................................................5

مقدمهایبر PHP و مقایسهآنبا Perl CGI ...............................................................................5

7 دلیلبرایاینکهاستفادهاز PHP بهتراز ASP می باشد...............................................................7

PHP چیست ؟ ................................................................................................................................10

بهچهدلیلاز PHP استفادهمیکنیم؟ ...........................................................................................11

PHP چگونهکارمیکند؟............................................................................................................13

نصبوپیکربندی(قسمتاول) .....................................................................................................15

روشنصبIIS ...............................................................................................................................16

نصب php .....................................................................................................................................17

نصبوپیکربندیقسمتدوم…...................................................................................................23

طریقهنصب PWS ........................................................................................................................24

نرمافزار Easy PHP .................................................................................................................25

آغازکارباPHP

برایشروعکاربا PHP چهنیازداریم؟ .......................................................................................28

دستور()echo .............................................................................................................................30

Comments….........................................................................................................................30

متغیرها ...........................................................................................................................................31

انواعمتغیرها ..................................................................................................................................33

اعداد ...........................................................................................................................................34

رشتهها........................................................................................................................................35

کوتیشنیادابلکوتیشن؛کیوکجااستفادهکنیم.....................................................................37

آرایه ها ......................................................................................................................................39

نسبتدادنمقادیربهمتغیرها.......................................................................................................40

نحوهساخت،بارگذاریواجراییکفایل PHP ..................................................................41

دستور Print

 

خرید و دانلود محصول

1395/10/03 پروژه , php تعدادصفحات : 69 |

لینک محصول

http://archkala.ir/post/74761

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >