دانلود ررسی راهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستای ییلاقی اخلمد)

دانلود ررسی راهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستای ییلاقی اخلمد)

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستای ییلاقی اخلمد) پایان نامه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری اقتصادی بر مبنای گردشگری روستایی (نمونه موردی روستای ییلاقی اخلمد)پایان نامه مدیریت جهانگردی. روستای اخلمد چناران

 

چکیده امروزه توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی محسوب می‌شود اما توسعه گردشگری همواره با موانعی نظیر موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی و موانع آموزشی روبرو است. هدف این مقاله، تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستایی در روستای اخلمد شهرستان چناران می‌باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش نامه از 200 نفر از روستاییان ساکن در روستای اخلمد جمع آوری گردیده است. روایی صوری پرسش نامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. هم چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون پایایی پرسش نامه ضریب کرونباخ آلفا 86/0 بدست آمد. داده‌های بدست آمده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین موانع موثر در توسعه گردشگری روستایی مانع ساختاری در شهرستان چناران، موثرترین مانع فرآروی توسعه گرشگری روستایی بوده و موانع اجتماع-فرهنگی، زیربنایی و آموزشی در رده بعدی قرار گرفتند. در نهایت با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است.  

کلیدواژگان

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی؛ توسعه روستایی؛ روش تحلیل سلسله مراتبی؛ روستای اخلمد

مقدمه

انباشتوسرعتنوآوری هایتکنولوژیکی،بهخصوصدربستریازگذارازشیوه تولیدفوردیستیبهپسافوردیستیدرعصرپسامدرندرزیرفشارحاصلازاینتکنولوژی سببشکل گیریتحولاتاجتماعیگردیدهاست. اینامرخودازآنجاناشیمیشودکهتأثیرمتقابلهردوامرابزارتولیدوتحولاتاجتماعیلازموملزمیکدیگرند (پاپلی یزدی و سقایی ،1381 ،12) دراینمیانیکیازتحولاتاجتماعیدرجوامعمعاصر،پدیدار شدناوقاتفراغتبهعنوانیکیازنیازمندیهایاساسیجوامعمعاصروملزومیبرای تابآوردنزندگیتحتسیطرهتکنولوژیاست. درراستایاینامرگردشگرینیزبه عنوانیکیازشیوه هایگذراناوقاتفراغتگسترشوتوسعهیافتهاست. گردشگریواوقاتفراغتدرعصرپسامدرنبهعنوانیکحقمحسوبگردیدهوبهپایه های زندگیوهستیانسانبدلگشتهاست(پاپلی یزدی و سقایی ،1382 ،38)ساختارگردشگریدرعصرپسامدرنودرپیرامونتحولاتاجتماعی،تغییرات محسوسبسیاریراپذیراشدهاست. اهمیتیافتنگردشگریدرمقیاسخرد یکی ازتغییراتیاستکهبیشتردررابطهبادومتغیر

 

خرید و دانلود محصول

1395/10/08 پایان نامه گردشگری , اخلمد , پروژه اخلمد , پایان نامه مدیریت جهانگردی , بررسی راهکارهای توسعه گردشگری , گردشگری روستایی تعداد صفحات : 70 | پی نوشت و منابع : دارد | شکل نمودار جدول : دارد | فایل : ورد قابل ویرایش |

لینک محصول

http://archkala.ir/post/75119

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >