دانلود پروژه و تحقیق- زمینه های انگیزه قتل در اجتماع- در 110 صفحه-docx

دانلود پروژه و تحقیق- زمینه های انگیزه قتل در اجتماع- در 110 صفحه-docx

پروژه و تحقیق- زمینه های انگیزه قتل در اجتماع- در 110 صفحه-docx
این تحقیق در مورد زمینه های انگیزه قتل در اجتماع در 110 صفحه و در قالب ورد می باشد.گردید در طول تاریخ تحت تأثیر عوامل گوناگون و متناسب با شرایط مکانی جرائمی محقق گردیده است و این امر موجب کنکاش محققان در عواملی شده است که در ایجاد بزه و جرم نقش داشته اند. همان طور که بیان شد اصرار جرم شناس به شیوه و روش جدید و متدی که پیش روی ما است ریشه در دیدگاههای نظری دانشمندان غربی دارد ولی با همان شیوه و روش اندیشمندان کشورمان نیز نظریه پردازی هایی             داشته اند که در این مبحث سوابق موجود را در سطح کشور و استان به شرح ذیل بررسی می نماییم .

7-2- پیشینه تجربی  (کشوری)

    آثار متعددی از اندیشمند فقید دکتر مهدی کی نیا در زمینه های روان شناسی جنایی و جرم شناسی وجود دارد. این آثار ارزشمند از مهمترین منابع حقوق کیفری در کشور و نیز از منابع درسی دانشگاهیان محسوب می گردد. البته آثار استاد فقید اگر چه رویکردی تجربی داشته و مصادیق و عناوینی که در شکل گیری بزه نقش دارد عنوان می کند لکن فاقد جامعه هدف است و بیشتر تجربه منابع غربی است . و در خصوص مصادیق مجرمانه کشورمان بسیار کم در آن نظریه پردازی شده است . محققان دیگری از قبیل دکتر پریرخ دادستان در روان شناسی جنایی ، دکتر علی نجفی توانا ، دکتر سعید شاملو و... به سبک و روش دکتر کی نیا و با شعاع کمتری به صورت تجربی به تحقیق و تفحص درباره جرم و پدیده بزهکاری و بزهکاران           پرداخته اند. ولی این پژوهش ها نیز عملاً با مصادیق و عناوین مجرمانه و بزهکاری که در کشور ما اتفاق  می افتد بیگانه است و پژوهشگران کشورمان آموزه های تجربی را با عناوین مجرمانه داخل کشور وفق نداده و در این پژوهش ها میزان و تأثیر هریک از عوامل با جرائم و بزهکاری های واقع در کشورمان مشخص نیست. شاید همین امرسبب گردیده است تا در کشور ما میزان تأثیر هر یک از عوامل بزهکاری مشخص نباشد و در این خصوص در سطح ملی نیز برای آن برنامه ریزی نشود .آثار ارزشمند جناب آقای نجفی ابرندآبادی در زمینه ی جرم شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی جنایی در حال حاضر از مهمترین منابع داخلی است که ضروری است کلیه دانشجویان حقوق کیفری و علاقمندان به حقوق جزا به این مجموعه غنی دسترسی داشته و به آن مراجعه نمایند .در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای برخی از            پژوهش ها از عالم تئوری و نظریه پردازی خارج شده و به صورت مصداقی عنوان بزه را در سطح کشور یا استان یا شهر خاصی مورد هدف قرار داده که به نظر می رسد آنچه که مطمح نظر در حقوق جزا و پیشینه تجربی تحقیق است این پژوهش هاست که تئوری های نظری در حقوق کیفری با مصادیق مجرمانه در کشور یا استان خاصی مرتبط می نماید و با رقم و عدد میزان هر عامل را به صورت مشخص بیان می دارد . در واقع عاملی از عوامل جرم زا ممکن است در سطح کشور بیشترین رقم ودر سطح استان کمترین رقم را به خود اختصاص دهد .بررسی میزان تأثیر عوامل در پدیده بزهکاری، ذهن ما را به عالم واقعیت ها در این خصوص رهنمون می نماید و موجب می گردد ما با نگاهی واقع بینانه تر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان قدمهای استوار و مستمری برداریم و به صورت مؤثر در برابر بزهکاری های شایع عکس العمل مناسب به عمل آوریم . خشونت ، خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست ، دوستان ناباب ، اعتیاد ،             مواد مخدر ، تعصبات بی جا ، سن ، جنس ، فقر ، حاشیه نشینی ، سطح معلومات ، اعتقادات مذهبی ، تقلید ، آموزش وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین عوامل شخصی و محیطی وجه اشتراک کلیه تحقیقات تجربی است که برای بررسی عوامل بزهکاری در کشور به عمل آمده است.  در برخی از پژوهش ها و نیز در پژوهش حاضر آنچه مورد هدف قرار می گیرد میزان تأثیر هر یک از عوامل فوق در بزهکاری است . در صورت کشف عاملی که بیشترین تأثیر را در زمان و مکان  خاصی داشته می توان عواملی که در ایجاد آن نقش دارند شناسایی نمود.  در این صورت می توان راهکارهای مناسب برای عکس العمل اجتماعی در برابر پیشگیری از جرم اتخاذ نمود . همچنین در کلیه ی پژوهش های پیش گفته پیشگیری از جرم (اعم از کیفری یا غیر کیفری) و اصلاح مجرم (اعم از اصلاح کیفر یا غیر کیفری) وجه مشترک راهکارهای عملی برای پیشگیری از جرم  و اصلاح مجرمین مد نظر قرار گرفته است .

8-2- پیشینه تجربی (استانی )

     به نظر می رسد بررسی بزهکاری در استان کرمانشاه به نسبت برخی از استان های توسعه یافته تر کمتر مورد توجه قرار گرفته است . البته ، همین پژوهش های اندک صرفاٌ فضای کتابخانه های استان را پر کرده است . و در عمل یافته ای علمی که با تحقیق و روش های نوین تحصیل گردیده توجهی خاص و در خور آن نشده است .همچنین ، پژوهش هایی که در استان در خصوص بررسی پدیده بزهکاری و حقوق کیفری  صورت گرفته کمتر از تحقیقاتی است که در خصوص سایر رشته ها به عمل آمده است با این وجود توسعه رشته حقوق و گرایش های آن از حیث کمی در کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای استان رونقی چشمگیر به تحقیق و پژوهش در این رشته از علوم انسانی داده است . پایان نامه ارشد آقای حمید رضا   فلاح زاده تحت عنوان نقش و تأثیر خانواده در بزهکاری نوجوانان در استان کرمانشاه ، جامع ترین تحقیقی است که در استان با نگاهی نو به عوامل بزهکاری و منشأ آن توجه نموده است .در این پژوهش محقق سعی نموده از منظر روان شناسی جنایی و جرم شناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی و دیگر علوم مرتبط با حقوق جزا به صورت یکجا منشأ و آثار و عکس العمل اجتماعی با پدیده بزهکاری با روش میدانی نقد و بررسی نماید . در پژوهش دیگر که توسط خانم دکتر طیبه نادر آبادی با مدیریت آقای حمید رضا فلاح زاده تحت عنوان « بررسی میران وندالیسم در بین دانش آموزان مقطع  متوسطه » در استان کرمانشاه صورت گرفته نتایجی بر خلاف یافته های کشوری  حتی جهانی به دست آمده است . در این پژوهش که صحت یا سقم یافته های پژوهش با تست و تی تست های معتبر ارزیابی شده تأثیر عوامل درونی در بزهکاری بیشتر از عوامل بیرونی و محیطی است . در حالی که در اغلب پژوهش هایی که در سطح کشور و حتی جهان به عمل آمده بیانگر این است که تأثیر عوامل بیرونی در بزهکاری بیشتر از عوامل درونی است . بابررسی اجمالی بر کلیه یافته هایی که در استان تحصیل گردیده است .اعتیاد ، مواد مخدر ، خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست ، فرهنگ ، سن ، جنس ، حاشیه نشینی ، وجود فرد بزهکار در خانواده ، آموزش ، وسایل ارتباط جمعی ، تقلید ، فقر ، فاصله طبقاتی ، ترک تحصیل ، مهاجرت ، بی کاری و آموخته های قبلی ،ناراحتی های جسمی و روحی روانی ، تعصبات بی جا و قبیله ای یا خانوادگی ، کمبود محبت ، خشونت و پرخاشگری از مهمترین عواملی است که در بزهکاری مجرمان تأثیر داشته است . البته در تحقیقات استانی نارسایی یا فقدان قوانین و مقررات متناسب با فرهنگ و وضعیت جامعه و کار آمد نبودن امکانات قضایی و انتظامی و عدم توجه مسئولان استانی به پدیده بزهکاری درا ستان را به عنوان عوامل دیگری ذکر نموده اند که در بزهکاری افراد مؤثر بوده است . جناب آقای دکتر جلیل کریمی(1393) در یک پژوهش تحت عنوان بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز شهر کرمانشاه  (اطلس جغرافیایی جرم)پدیده ی جرم را در استان کرمانشاه  از دیدگاه روان شناسی و جامعه شناختی با رویکردهای به کار گیری از جی .آی . اس مورد نقد و بررسی قرار داده است . همچنین ، پژوهشی دیگر در همین زمینه توسط جناب آقای مسلم حدیدی (1387) تحت عنوان تبیین جامعه شناختی کانون های جرم خیز در کرمانشاه با استفاده از جی . آی . اس ، طرح پژوهشی استانداری کرمانشاه صورت گرفته که در آن عوامل و کانون های جرم خیز بارویکرد آماری تجزیه و تحلیل شده است .  در این پژوهش پدیده ی مجرمانه که به صورت آماری  از جهت برهه ی زمانی و مکانی مورد توجه قرار گرفته بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد . با این وصف ، تا کنون تحقیقی تحت عنوان پژوهش حاضر در استان صورت نگرفته است . این تحقیق علاوه بر تفاوت موضوع از نظر نوع و شیوه روش بررسی اطلاعات و تحلیل آن و نتایجی که از آن حاصل می  شود با کلیه تحقیقاتی که تا کنون در استان به عمل آمده است متفاوت می باشد  این موضوع  در فصل بعدی تحت عنوان روش تحقیق مورد پردازش قرار گرفته است و توضیحات بیشتر در آن فصل ارائه می گردد.

9-2- تکمله

       با ارتباطی که بین تئوری های نظری و مصادیق آن به صورت تجربی ایجاد شده  است مفاهیم حقوق جزا و جرم شناسی با رویکرد عملیاتی، بزهکاری را از جهت منشأ و اثر مورد توجه قرارداده است و بر اساس آن راهکارهایی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ارائه می دهد .در کلیه پژوهش های موجود جرم معلول عوامل درونی (شخصی)و بیرونی(محیطی) است .میزان و تأثیر این عوامل در بزهکاری بر حسب زمان ، مکان و شرایط متفاوت می باشد .در واقع بررسی همین تفاوت  ها است که قوانین و راهکارهای پیش رو را واقع بینانه بر پدیده بزهکاری منطبق می نماید. بنابراین در این تحقیق علاوه بر گونه های بزهکاری میزان وتأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی در تحقق پدیده بزه و آثاری که بر آن مترتب است مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

 

خرید و دانلود محصول

 


زمینه های انگیزه قتل در اجتماع،قتل،قاتل،ارتکاب قتل،کیفر،ارتکاب قتل،جرم و قتل، انگیزه قتل،مجرم و قاتل،انگیزه،


  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >