پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت- تعداد صفحات 67 ص

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت- تعداد صفحات 67 ص

7 ص

چکیده :

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید . 

مقدمه ........................................ 1

فصل اول : کلیات............................... 3

مبحث اول : واژه شناسی ........................ 3

گفتار اول: مفهوم مرگ.......................... 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت.................. 6

مبحث دوم: سابقه تاریخی ....................... 8

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام.......................................... 8

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی... 9

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف   9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت............... 10

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان 10

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان........ 13

مبحث اول: سرقت............................... 13

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده........ 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده. 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ................ 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ....... 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده....... 19

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت... 19

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن..... 19

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی 21

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت...... 23

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده............ 23

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت.................. 24

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی  24

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله.................. 24

بند دوم: مجازات زنای با مردگان............... 25

گفتار دوم: لواط بامیت........................ 26

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت.............. 26

بند دوم: مجازات لواط بامیت................... 27

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان...... 28

مبحث اول : قذف مرده.......................... 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن ....... 28

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده.............. 29

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده ............ 29

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده... 29

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده 30

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره 33

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین   33

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده............... 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده..... 35

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار ..... 38

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی........... 41

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره............. 42

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی......... 42

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور ..... 50

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء................... 52

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی....... 52

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور .... 55

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره ............. 55

مبحث اول: قتل عمد............................ 56

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها........... 56

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان..... 57

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه 59

مبحث دوم: جنایت بر مرده...................... 61

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده   61

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است  62

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره............. 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس .. 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)   66

نتیجه ....................................... 67

منابع و مآخذ 69

 

دانلود

 

 

 

لینک محصول

http://archkala.ir/post/77030

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >