روش تحقیق صنعت جهانگردی
تغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور گردشگری جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است
دسته: گردشگری و توریسم
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3132 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 321
قیمت فایل: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق    ۱
۱- ۱ بیان مسأله    ۲
۱- بررسی از حیث وظایف سازمانی.    ۴
۲- از حیث غفلت های گذشته    ۵
۲- ۱ اهمیت موضوع تحقیق    ۱۱
۳-۱ هدفهای تحقیق:    ۱۴
۴-۱پرسش های تحقیق:    ۱۴
۵-۱ فرضیه های تحقیق:    ۱۵
۶-۱ پیشینه تحقیق:    ۱۵
۱-اصول ومبانی جهانگردی    ۱۶
۲-مدیریت وسازمان درجهانگردی:    ۱۷
۳-جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم:    ۱۸
۴- اقتصاد و بازاریابی.    ۱۹
۵ – جامعه شناسی و مردم شناسی:    ۲۰
۶- پایان نامهها و رسالههای تحصیلی:    ۲۱
۸-۱ قلمرو تحقیق:    ۲۴
۹-۱ روش و مراحل تحقیق:    ۲۵
۱۰-۱ ساختار تحقیق:    ۲۶
۷-۱ متغیّرهای تحقیق    ۲۷
الف) متغیّرها یا عوامل اصلی:    ۲۷
۱٫تغییر در ترکیب جمعیّت:    ۲۸
۲٫ رشد فناوری:    ۲۹
۳٫تغییرات سیاسی:    ۲۹
۴٫ صنعت جهانگردی پایدار:    ۳۰
۵٫ توجه به مسائل محیط زیست:    ۳۰
۶٫ رعایت بهداشت:    ۳۱
۷٫ ایمنی یا امنیّت:    ۳۱
۸٫ منابع انسانی:    ۳۱
ب) متغیّرهای فرعی:    ۳۲
۱٫    سنّ:    ۳۲
۲٫جنسیت:    ۳۲
۳٫    تحصیلات:    ۳۳
۴٫    چرخه زندگی:    ۳۳
۵٫    مسافران معلول:    ۳۴
پ )متغیرهای واسطه:    ۳۴
فصل دوم    ۳۵
۲-  تعاریف مفاهیم کلی، پایه های نظری:    ۳۶
۱-۲ مفهوم شناسی    ۳۶
۲-۳-۲۵؛ تعاریف گوناگون از توریسم.    ۳۶
۲-۳-۲۶؛ واژگان تخصصی و فنی صنعت توریسم    ۳۹
فعالیتها و جاذبه های عمده جهانگردی    ۴۱
طیف جهانگردان یا گروههای عمده جهانگردی    ۴۲
تاریخچه صنعت گردشگری در ایران    ۴۸
تور    ۵۲
مناطق ویژه گردشگری    ۵۲
صنعت گردشگری    ۵۳
۴-۱-۱-۲ انواع توریسم    ۵۳
۱- توریسم فرهنگی    ۵۳
۲- ژئو توریسم    ۵۴
۳- توریسم درمان و مداوا    ۵۶
۴- توریسم فضایی    ۵۷
۵-  جهانگردی قومی    ۵۸
۶- جهانگرد هنری    ۵۹
۷- جهانگردی تاریخی    ۵۹
۸- جهانگرد طبیعت گرا یا گردشگری بوم شناختی    ۵۹
۹- جهانگرد تفریحی    ۶۰
۱۰- جهانگرد تجاری    ۶۰
۱۱- جهانگرد عمومی    ۶۱
۱۲- جهانگرد فردی    ۶۱
۱۳- جهانگرد نوجو    ۶۱
۱۴- جهانگرد درویش و آسانگرد    ۶۲
۱۵- جهانگردی یا گردشگری توده ای    ۶۲
۱۶- سفر آلترناتیو، واقعیتی گمنام در صنعت توریسم    ۶۳
۱۷- جهانگردی ماجراجویانه    ۶۴
۱۸- جهانگردی آموزشی    ۶۵
۱۹- جهانگردی عصر نوین    ۶۵
۲۰- جهانگردی روستایی    ۶۵
۲۱- جهانگردی شهری    ۶۵
۲۲- سفرهای دومنظوره    ۶۶
۲۳- سفرهای دوستانه    ۶۶
۲۴- سفرهای تشویقی    ۶۶
۲۵- جهانگردی نوگرا    ۶۶
۲۶- گراندتور    ۶۷
۵-۱-۱-۲ ارزش سفر    ۶۷
ارزش سفر    ۶۷
۲-۱-۲ مفاهیم کلی:    ۷۰
۱-۲-۱-۲؛ سازمان های جهانی مرجع ومرتبط با صنعت توریسم:    ۷۰
۲-۲ ؛ سازمان های جهانی مرتبط با صنعت توریسم:    ۷۰
۲- سازمان توسعه و همکاری اقتصادی    ۷۲
۳ – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری    ۷۳
۴-انجمن (اتحادیه) بین المللی هواپیمایی (یاتا)    ۷۴
۵- سازمان بهداشت جهانی :    ۷۴
شورای جهانی مسافرت و جهانگردی :    ۷۵
۶-شبکه توزیع رزرواسیون جهانی    ۷۶
۲-۱-۲ موضوعات (عوامل) مطرح در توریسم    ۷۷
۱- سیاستگزاری توریسم:    ۷۸
۲- برنامه ریزی توریسم:    ۷۹
۲- ۳- ۳ حمل ونقل در صنعت توریسم:    ۸۲
حمل و نقل دریایی و راههای آبی:    ۸۳
۴- مدیریت توریسم:    ۸۴
۵- اقتصاد توریسم:    ۸۶
۶- بازاریابی توریسم:    ۸۷
۷ -کاربرد زبان انگلیسی در صنعت توریسم    ۸۸
۸-کاربرد کامپیوتر درصنعت توریسم    ۹۰
صدور بلیط با سیستم الکترونیکی    ۹۱
۹- نقش اقامتگاهها در صنعت توریسم    ۹۳
۱۰- آمایش توریسم    ۹۴
زمینه های تفکر آمایش:    ۹۴
۱۱- مردمشناسی صنعت توریسم    ۹۵
۱۲-جامعه شناسی توریسم    ۹۶
۱۳- روانشناسی توریسم:    ۹۸
۱۴-حقوق جهانگرد در صنعت توریسم:    ۱۰۰
۱۵- نقش تبلیغات در صنعت توریسم    ۱۰۲
۱۶- جاذبهها در صنعت توریسم    ۱۰۳
۱۷- رابطه پول و پسانداز در صنعت توریسم    ۱۱۲
۱۸- زمینههای اجتماعی صنعت توریسم:    ۱۱۵
۱۹- کاربرد اقلیم در صنعت توریسم:    ۱۱۵
۲۰-  نقش شهرها در صنعت توریسم:    ۱۱۶
۲۱- اعتقادات دینی و مذهبی در صنعت توریسم    ۱۱۸
تاریخچه توریسم مذهبی:    ۱۱۸
مشاغل خاص شهرهای مذهبی:    ۱۱۹
ویژگیهای معماری مذهبی:    ۱۲۰
نقش دروازههای مذهبی:    ۱۲۲
۲۲-  معماری و پیوندهای آن با صنعت توریسم:    ۱۲۳
۱٫    حوزه دانش طراحی در معماری.    ۱۲۶
۲٫تئوری و تاریخ معماری.    ۱۲۶
۳٫    فن و تکنولوژی ساختمان.    ۱۲۶
۴٫    روانشناسی محیط.    ۱۲۷
۵٫    دانش مدیریت در معماری.    ۱۲۷
۶٫    شناخت زبان انگلیسی در معماری.    ۱۲۷
۷٫    برنامهریزی.    ۱۲۷
۲۳-  اثرات زیانبخش صنعت توریسم:    ۱۲۸
۲۴- ابعاد اهمیت گردشگری فرهنگی در صنعت توریسم    ۱۲۹
۲۵- صنایع دستی و صنعت توریسم:    ۱۳۰
۲۷- بیمهنامه مسافرتی و اهمیت آن در صنعت توریسم    ۱۳۲
۲۸- نقش نمادهای شهری در تقویت و توسعه صنعت توریسم:    ۱۳۴
۲۹- مدیریت شهری و صنعت توریسم:    ۱۳۵
۳۰- بهداشت روانی جامعه و ارتباط آن با صنعت توریسم:    ۱۳۶
تعریف بهداشت روانی:    ۱۳۷
۳۱- ضرورتها و الزامات گسترش صنعت توریسم:    ۱۳۹
۳۲- اهداف ساماندهی در صنعت توریسم:    ۱۴۱
بهبود اوقات فراغت:    ۱۴۲
عدم نزدیکی طبیعت:    ۱۴۲
رشد سلامت روانی و جسمانی:    ۱۴۳
بهسازی محیط زیست:    ۱۴۳
توسعه رفاه اجتماعی:    ۱۴۳
۳۳- ویژگیها و نقشهای راهنمایان تور در صنعت توریسم:    ۱۴۴
۳۴- نقش فناوری اطلاعات (ICT) در صنعت توریسم:    ۱۴۶
۳۵- ویزای الکترونیکی در صنعت توریسم(رفاه- اطمینان و دقت بیشتر):    ۱۴۹
۳۶- نقش کارتهای الکترونیکی بانکی در صنعت توریسم:    ۱۵۰
۳۷- سایتهای اینترنتی برتر صنعتی توریسم:    ۱۵۳
۳۸- چگونگی اندازهگیری ارزش اقتصادی در صنعت توریسم:    ۱۵۶
۳۹- آئیننامه اخلاق توریسم (ده فرمان):    ۱۵۸
فرمان اوّل توزیع جهانگردی، احترام و تفاهم متقابل:    ۱۵۸
فرمان دوم: جهانگردی بستری برای پرورش فردی و جمعی:    ۱۵۹
فرمان سوم: جهانگردی عامل توسعه پایدار:    ۱۶۰
فرمان چهارم: توریسم و تقویت روحیه میراث فرهنگی    ۱۶۱
فرمان پنجم: صنعت توریسم به نفع جوامع و کشورهای میزبان است.    ۱۶۲
فرمان ششم: تعهدات دستاندرکاران توسعه گردشگری.    ۱۶۳
فرمان هفتم: حق جهانگردی (توریستی)    ۱۶۴
فرمان هشتم: آزادی جابجایی گردشگران.    ۱۶۴
فرمان نهم: حقوق کارکنان و کارفرمایان در صنعت توریسم    ۱۶۵
فرمان دهم: اجرای اصول قانون جهانی اخلاق توریسم    ۱۶۶
۴۰- نقش جنسیت در صنعت توریسم:    ۱۶۷
۴۱- نقش کد اخلاق، سازمان جهانی جهانگردی برای صنعت توریسم:    ۱۶۹
۴۲- شعارهای بینالمللی روز جهانی، جهانگردی از آغاز در سال ۱۹۸۰ تا امروز سال ۲۰۰۷ میلادی:    ۱۶۹
۴۳- نقش نمایشگاههای بینالمللی در صنعت توریسم:    ۱۷۱
۴۴-  جغرافیا و صنعت توریسم:    ۱۷۳
عوامل طبیعی و جغرافیای جهانگردی:    ۱۷۴
آب و هوا و صنعت توریسم:    ۱۷۴
فصول سال و صنعت توریسم:    ۱۷۴
۱- توریسم تابستانی    ۱۷۴
الف)دوره درجه حرارت مناسب در فصل تابستان.    ۱۷۵
ب)مدت آفتابی بودن روزها:    ۱۷۵
پ)درجه حرارت آب دریا:    ۱۷۵
ج)رطوبت نسبی و پوشش گیاهی:    ۱۷۵
د)ناهمواریها و ذخیره آب:    ۱۷۶
۲-توریسم زمستانی:    ۱۷۶
۴۶- سیستم اطلاعات جغرافیایی و صنعت توریسم (GIS)    ۱۷۷
۴۵-نقش آژانس های جهانگردی در صنعت توریسم:    ۱۷۸
۴۶- سفرنامه نویسی، زائیده صنعت توریسم:    ۱۷۹
۴۷- چشمانداز آینده صنعت توریسم:    ۱۸۴
۱- تعریف منطق استقرایی یا عملی    ۱۸۶
اقسام مشاهده:    ۱۸۶
۲- مکتب مُدرنیته در بررسی توریسم کشور ترکیه    ۱۸۸
۳- مکتب رادیکال در بررسی توریسم ایران    ۱۹۲
۳- ویژ گیهای جغرافیائی طبیعی وانسانی ترکیه    ۱۹۳
۱-۳ مشخصات عمومی ترکیه    ۱۹۴
۱-۱-۳ مناطق جغرافیائی ترکیه:    ۱۹۴
۲-۱-۳ تقسیمات کشوری    ۱۹۵
۳-۱-۳ موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیکی ترکیه    ۱۹۵
۴-۱-۳ جغرافیای طبیعی ترکیه    ۱۹۶
۴ : جزایر و خلیج ها:    ۱۹۸
۵: زمین شناسی و تکتونیک ترکیه:    ۱۹۹
۶: منابع آب ترکیه:    ۲۰۰
۷: دریاچه های ترکیه:    ۲۰۱
۸: دریاهای ترکیه:    ۲۰۱
۹:خاکشناسی ترکیه:    ۲۰۲
۱۰:حیات جانوری در ترکیه:    ۲۰۲
۱۱: پوشش گیاهی ترکیه:    ۲۰۳
۱۲: تنگه های آبی ترکیه:    ۲۰۳
۲-۳؛ جغرافیای انسانی ترکیه    ۲۰۴
۳-۳ جغرافیای اقتصادی ترکیه    ۲۱۲
۴-۳، ویژ گی های جغرافیای طبیعی ایران    ۲۱۴
۵-۳ جغرافیای انسانی ایران:    ۲۲۹
فصل چهارم    ۲۴۰
تجزیه وتحلیل موضوع پژوهش    ۲۴۰
۴- صنعت توریسم ترکیه:    ۲۴۰
۱-۴ شگفتی تحسین آمیز در صنعت توریسم ترکیه:    ۲۴۰
۲-۴ روند تحولات صنعت توریسم در ترکیه:    ۲۴۱
نتایج اقدامات و سیاست های تشویقی:    ۲۴۷
۴-۳؛ آژانس های مسافرتی در ترکیه:    ۲۵۵
۴-۴ قطب های مهم توریستی ترکیه:    ۲۵۹
۴-۵ ازمیر و منطقه دریای اژه    ۲۶۹
۴-۶ منطقه آنتالیا و سواحل مدیترانه    ۲۷۲
۴-۷ منطقه دریای سیاه    ۲۷۴
۴-۸ منطقه آناتولی مرکزی    ۲۷۶
۴-۹ انواع توریسم    ۲۸۵
۴- ۱۰ پروژه های آینده ترکیه :    ۲۹۱
۴-۱۱ چگونه می توان از ایران به ترکیه سفر کرد ؟    ۲۹۳
۴- ۱۲ صنعت توریسم ایران    ۲۹۴
۴-۱۳ جایگاه صنعت توریسم در برنامه های عمرانی ایرانی    ۲۹۶
۱۴-۴ صنعت توریسم حال حاضر ایران .    ۳۰۰
فصل چهارم   
تجزیه وتحلیل داده ها   
۱۴-۱۵-۱-حداقل بودن امکانات تفریحی ایران   
۴-۱۵-۲- توریسم دریایی ایران   
۴-۱۵-۳-اظهارات ، آرمانی، تخیلی، شعاری و یکسویه مسؤولین …   
۴-۱۵-۴- آموزش غیرمفید توریسم در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی   

 

فصل اول : کلیات تحقیق  

1- 1 بیان مسأله

تغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور گردشگری جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است.

گردشگری با تمام پیچیدگی هایش در کنار سایر ویژگی های این عصر، همچون ادغام فزاینده نظامهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رشد خیره کننده تولید و مصرف، چهره بسیار متمایزی از خود در عرصه فعالیت های بشری به نمایش گذاشته است.

پیچیدگی گردشگری ناشی از پویایی او است. پویایی گردشگری جهانی علاوه بر ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مناسبات اجتماعی، پروسه های تولید، توزیع و مصرف را نیز دگرگون کرده است و تخصصهای گوناگونی را بصورت مستقیم و غیرمستقیم به خدمت گرفته است که خود موضوع جداگانه­ای است و جای بحث ویژه­ای دارد.

از نگاه دیگر، روند گردشگری جهانی، نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون کرده است که شناخت مکانیزم های این روند، نیروها و عوامل عمده آن و تأثیری که اینان بر زندگی مردم جهان، بخشهای دولتی و خصوصی فعال در آن می گذارند، حائز اهمیت است.

در دنیای امروز گردشگری جهانی، حقیقتاً یک شانس و یک فرصت است. فرصتی نسبتاً کوتاه که برای کشورهای گوناگون مهیا می کند که از آن بهره گیرند و خود را با شرایط آن تطبیق دهند که اگر نتوانند، دچار عقب افتادگی ناشی از غفلت خود می گردند. چرا که هر چند اهمیت اجتماعی و اقتصادی جهانگردی درجهان بصورت واقعیتی روشن و چشمگیر در آمده است، این اهمیت را، همیشه همه کسانی که با آن در ارتباط مستقیم هستند، درک نمی کنند.

... و اما در صورت بهره­برداری مناسب، می تواند موجبات توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورشان فراهم گردد.

رونق درخشان گردشگری در کشورهای پیرامون ایران، به ویژه کشور ترکیه در شمال غربی و امیرنشین امارات متحده عربی، همجوار ایران در جنوب، که سالانه مقادیر هنگفتی از این رهگذر توشه بر می گیرند، نشان از بهره برداری مناسب و تشخیص به موقع فرصت ها در ادوار گذشته و بویژه در دهه اخیر (1997-2006) این کشورهاست و در مقابل ناکامی و عقب ماندگی ایران در این حوزه مهم جای تفکر و تأمل دارد.

گردشگری در ایران با وجود امکانات طبیعی، تاریخی و انسانی فراوان هنوز اندر خم کوچه های تنگ و تاریک ناآگاهی و ندانم کاری ، سیاسی کاری، عدم انسجام و فقدان یک سیاست جامع، گویا و روشن گرفتار است. و تا همین لحظاتی که این سطور رقم می خورند، آن فرصت طلایی از دست رفته است.

«ایران می تواند یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه جهانگردی باشد» و یا «ویژگی ها، استعدادهای طبیعی، انسانی، فرهنگی و تاریخی، ایران را جزو ده کشور برتر جهانگردی دنیا درآورده است»...

این جملات از شعارها و گفته های بزرگان و سکانداران سیاست و اقتصادکشور است . که قبل از آنکه مرهم و درمان باشد، تشدید افسوس و حسرت از دست رفتن فرصت هاست. ضرب المثل های عبرت آمیز فارسی با بیانی شیوا چنین  می گویند: «عالم بی عمل چون درخت بی ثمر است» ویا «دوصد گفته چون نیم کردار نیست.»

کشور ترکیه به لحاظ موقعیت های طبیعی و جغرافیائی، وجوه اشتراک نسبتاً زیادی با ایران دارد و می توان با مطالعه راهی که آنان پیموده­اند، پی به دلایل توفیق آن کشور برده و از طرفی با مطالعه و مقایسه رفتار خودبا آن مردمان، ضعف هارا شناسایی  و با شناخت درد خویش به شیوه مداوا پی ببریم که این شناسایی از دو منظر قابل بررسی است:

1-        از حیث وظایف سازمانی

2-        از حیث غفلتهای گذشته

 

1- بررسی از حیث وظایف سازمانی.

اجزاء تشکیل دهنده صنعت گردشگری به ترتیب ورود به صحنه و نقشی که ایفاء می کنند عبارتند از:

الف) سازمان متولی دولتی

ب) آژانس های گردشگری

ج) حمل و نقل

د) شبکه خدمات حمایتی

ح) جاذبه ها

در نخستین بخش دولت واقع شده است، که با ظرافت خاصی امور گردشگری را به عهده دارد. جهت گیریها را با توجه به پتانسیل ها مشخص می سازد و با بهره گیری از ابزارهای سیاسی و سازمانی خاص، زمینه را جهت توسعه جهانگردی آماده ساخته، قوانین و مقررات مرتبط را تدوین، مجوزهای لازم برای سایر بخشها را صادر و بر کلیه امو نظارت می کند.

در مرحله بعدی آژانس های گردشگری قرار دارند که نخستین بخش اجرایی بوده که وارد عمل شده و سیاست های سازمان متولی دولتی را عملیاتی نموده و با ایجاد تمایل در جهانگردان آنان را جذب و به سوی جاذبه های گوناگون کشور ماهرانه هدایت می نمایند. طبیعی است که در پیامد این دو بخش سایر بخشها مانند بخشهای حمل و نقل، اقامتگاه ها و هتلها، اغذیه واشربه و بخش جاذبه ها و سایر عوامل دخیل در امر گردشگری فعال می شوند.

با توجه به اینکه گردشگران بین المللی ایران را به عنوان مقصد انتخاب نمی کنند به نظر می رسد که ما در نخستین و یا همان بخشهای نخست مشکل داشته باشیم و اشکالاتی هم که در سایر بخشها به چشم می خورد، عطف به ما سبق بوده باشد و دلیل انتخاب این عنوان برای تحقیق و پژوهش همین مسئله است.

«مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر

                                         (1997-2006)»

در ادامه به نقطه­ای می رسیم که با دیدی موشکافانه، جویای مجهول و یا مجهولاتی می شویم که کدامیک از این دو بخش پیش قراول، یکی در حوزه سیاستگزاری و آن دیگری در حوزه اجرایی ناتوانند و سبب عدم توفیق گردشگری در کشور شده­اند.

شناسایی موانع و عوامل بازدارنده در کشور از یکسو و در نقطه مقابل دلایل رونق و توسعه توریسم در کشور ترکیه و آگاهی حاصل از پژوهش این دو مقوله در کنار هم و همچنین استفاده از تجارب ترکیه و سایر کشورهای جهان، در این زمینه، مطمئناً ذهنیت های تاریک و یا مزاحم را در مقابل ضمیر ما روشن و سبب دگرگونی در نوع پندار و کردار ما می گردد.

2- از حیث غفلت های گذشته

در همان نگاه اولیه به موقعیت گردشگری کشور در دهه های اخیر، به نوعی طبقه بندی گردشگری کشورهای جهان و جای دادن ایران در منطقه آسیای جنوبی در کنار کشورهایی بر می خوریم که نه به لحاظ تاریخ و تمدن، نه به لحاظ قومی و ویژگی های فرهنگی، نه به لحاظ وسعت سرزمین و ویژگی های اقلیمی و نه به لحاظ موقعیت جهانی و استراتژیکی هیچگونه سنخیتی با آنها نداریم. لطفاً به مطالبی به نقل از سازمان جهانی جهانگردی [1]در «کتاب گردشگری بین المللی» توجه بفرمایید.

... آسیای جنوبی، شامل کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، ایران، هندوستان، جزایر مالدیو، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا است. که این منطقه از سایر مناطق جهان عقب مانده تر است. سهم آسیای جنوبی از کل میزان ورود گردشگر بسیار پایین تر بوده و در حد 7% است. مقصدهای اصلی سفر در این منطقه (آسیای جنوبی) به ترتیب عقب ماندگی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کشورهایی که به علت مشکلات نظامی یا سیاست های داخلی شامل: هیچ یا تعداد کمی گردشگر دارند افغانستان، بنگلادش، بوتان، ایران و میانمار (برمه)

ب)کشورهاییکه که متعهد به گردشگری شده اند وتوریسم درسیاست توسعه عمومی آنها نقش مهمی دارد.مانند: مالدیو،نپال وسریلانکا.

ج) کشوهاری هندوستان و پاکستان نزدیک به دو سوم گردشگران را جذب می کنند بویژه هندوستان با 53% از ورود گردشگر و 68% از کل درآمداولین کشور گردشگری منطقه است. (ولا، فرانسوا،بیچرمان،بونیل ص 91 تا96 ،1384)

 

نقشه شماره 1

عنوان نقشه:نقشه جهان

استادراهنما:آقای دکتر علی نوری کرمانی

استاد مشاور:خانم دکتر زهره فنی

دانشجویی کارشناسی ارشد:محمد حسین امامیان

رشته:جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم

مقیاس

 

 

 

 

 

 

 

 

با اندکی تفکر پیرامون موقعیت منطقه آسیای جنوبی و بخصوص، وضعیت کشورهایی که در بخش مقصد سفرها (بند الف) به کشور ما داده شده است، مسلم است، که هیچ گردشگری تمایل سفر به ایران نداشته باشد.

با این اوصاف پی می بریم که متأسفانه نشان از دو مورد غفلت مهم و بی توجهی بزرگ مسؤلان در حوزه گردشگری و نقش جهانی ما رخ داده است.

نکته اول: در مورد طبقه بندی و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای آسیای جنوبی توسط سازمان جهانی جهانگردی. در هنگام تنظیم این طبقه بندی و یا قبل از آن، هیچگونه تلاش سیاسی، اظهار نظر، مخالفت و یا ارائه دلیل و برهان به سازمان جهانی جهانگردی[2] در جهت عدم تناسب کشور ما با سایر کشورهای آن منطقه انجام نشده است.زیرا ما کشوری با سابقه کهن و مهد تمدن باستانی هستیم. فرهنگ ما به گواه اکتشافات باستان شناسی، ریشه دار و چندین هزار ساله است. تبحّر در علوم مختلف از فلسفه و منطق گرفته تا ریاضیات و نجوم و پزشکی را در طول تاریخ داشته ایم و نهایتاً در قرون معاصر، هیچوقت مستعمره بدان شکل که این کشورها سابقه آن را دارند نبوده­ایم و خیلی ویژگیهای دیگر ... اینکه دیگران در جای جای جهان در مورد ما چه می خوانند و چگونه فکر می کنند، در حوزه گردشگری و ایجاد تمایل سفر به کشور ما نقش شایسته­ای را دارد.و باز متأسفانه، در بعد از اتمام طبقه بندی هیچگونه اعتراضی نشده، اظهار نارضایتی صورت نگرفته که بتوان با عطف به ما سبق تقاضای تغییرات نمود.

کشور ایران را حتی در گروه کشورهای خاورمیانه و در کنار بحرین و قطر و عراق و سایر همسایگان آن قرار نداده­اند، در حالیکه در همین طبقه بندی کشور ترکیه در گروه کشورهای اروپایی آورده شده است! چه تفاوتی؟

«تفاوت میان ماه من تا ماه گردون زمین تا آسمان است»

نکته دوم: عدم توجه مسؤولان گردشگری کشور به آمارهای جهانی است که نشان از بی توجهی به وضعیت گردشگری بین المللی کشور(حتی در داخل گروهی که به ناروا  واقع شده است) جای تأسف بسیار است. چنان به نظر می رسد که این آمارها اصل دیده نشده است، اگر چه انتشار آنها در کتب و مقالات مختلف حتی به زبان فارسی صورت گرفته است. وهمچنین اینترنت و سایر منابع دیداری، شنیداری و نوشتاری هم که به گستردگی در اختیار همگان قرار داردجدول شماره 1-1 نشان دهنده وضعیت عقب ماندگی آسیای جنوبی است که در پائین ترین رده قرار دارد.جدول شماره 2-1نشان دهنده وضعیت غیر قابل انتظار ایران دراین گروه است.

 

ولی با اینهمه، دست اندرکاران و سکانداران حوزه سیاستگزاری گردشگری کشور را به آن اندازه هشیار نکرده است تا حرکتی و تلاشی در جهت ارتقاء جایگاه گردشگری ایران انجام دهند. آنچه مشخص و عیان است ، جایگاه خوبی نداریم و در همان نقطه­ای هستیم که 20 سال قبل بوده­ایم.

بنابراین از مطالعه جایگاهی که ایران و ترکیه در حال حاضر در جهان دارند و هم از اقداماتی که این دو کشور در گذشته نه چندان دور (یک یا دو دهه اخیر) در رابطه با کشورشان انجام داده­اند، می توان به نتایجی دست یافت که مثمر ثمر باشد و بما دیدی کلی از موقعیت های فعلی، گذشته و آینده بدهد، تا بهتر برنامه ریزی کنیم.

 

2- 1 اهمیت موضوع تحقیق

پژوهش و تحقیق جزء جدایی ناپذیر و ضروری در تصمیم گیری، برنامه ریزی اجراء ، نظارت و ارزشیابی تمام پروژه ها و زیر ساختارهای جوامع امروزی است. همه طرح های موفق اقتصادی، سیاسی، تولیدی و فرهنگی در دنیا یک پشتوانه قوی تحقیقی و پژوهشی را در خود نهفته دارند که به هر میزان از دیدگاه علمی بیشتر سنجیده شده باشند به لحاظ ارزش کیفی پر بهاتر و به لحاظ بهره­وری ، کم هزینه ترند.

جوامعی که نتوانند به توسعه مبتنی بر دانش روی بیاورند. شکی نیست که مجبور هستند ، در اقتصاد جهانی نقش کارگر را ایفاء کنند و یا به فروش منابع خام خود روی بیاورند، چرا که هم اکنون کشورهای پیشرفته به جای صادرات کالا، اطلاعات و دانش فنی خود را بفروش می رسانند.

گردشگری توده­ای و به شکل کنونی آن از همین قاعده پیروی می کند. گردشگری امروزی هم همانند سایر چیزهایی که داریم از غرب و کشورهای پیشرفته سرچشمه گرفت، اعتلاء یافت و همچون موجی سراسر جهان را در بر گرفت. ابتکار خود ما نبود، خلاقیت ما هم نبود، انوار آن تابید و عالمگیر شد. باید دست دراز می کردیم و مقداری در خور از آن بر می گرفتیم. اما ...

دانش فنی، اطلاعات و تکنولوژی آن در کشور وجود نداشت، (که بحث آن در این نوشتار میسر نیست) اما اطلاعاتی که نوعی تبلیغ هم در خود نهفته دارد و توسط امپراطوری پرقدرت رسانه ها انتشار می یابند ، چیزی نیست که هر کشور و ملتی را وسوسه نکند، باستثنای آنهاییکه مشکلات سیاسی داخلی و یا درک صحیحی از فرایندهای روز دنیا را ندارندکه حسابشان از بقیه جدا است. اطلاعات مربوط به گردشگری پیرامون ما چنین اند:

«جهانگردی بزرگترین صنعت فعال جهان است و رشدی تقریباً دو برابر GNP (سود ناخالص ملی) در سطح جهان دارد.»«در سرتاسر جهان 127 میلیون نفر مشغول فعالیت در این صنعت هستند (سال 1992) »

«گردشگری یکی از صنایع بزرگ شغل آفرین است و در ازای یک میلیون دلار تولید شده در این صنعت 20000 شغل جدید ایجاد می شود.»

جهانگردی صنعتی ترکیبی است که از چندین صنعت مختلف تشکیل شده است، گروهی آن را «صنعت بزرگ خرده فروشی» یا «بزرگترین صنعت صادراتی» نام نهاده­اند سازمان جهانی جهانگردی[3].

و از این قبیل که البته منطبق بر واقعیات هستند.

بهر حال برای مردم کشور ما هم این سؤال مطرح است، که چرا ایران با داشتن جاذبه های گوناگون گردشگری، امکانات نسبی، جمعیت جوان و از همه مهمتر نیاز به اشتغال ، توسعه اقتصادی، ارتقاء درآمد سرانه و رفاه عمومی. از این موهبت روز دنیا، بهره­ای ندارد؟

جهانگردی صنعت پویا و فعالی است که نه با اسلام منافات دارد که بدان توصیه هم شده است، و نه با منافع مردم که رفاه اقتصادی را هم به دنبال دارد و باعث شادابی و شکوفایی استعدادهای جامعه می شود. توسعه فرهنگی و آبادانی و برای کشور و مردم به ارمغان می آورد و بارهای زیادی را نیز از روی دوش  دولت برداشته و برایش درآمد هم ایجادمی کند.

در پاسخ تا بحال به کرات از سوی مسؤولین، تبلیغات منفی علیه کشور، دشمنی استکبار و تبعات منفی گردشگری عنوان شده است.ضمن تأیید محدود این پاسخها ، کاملاً واضح است که نه ریشه علمی دارند و نه ثمربخش هستند و باور به آنان جز استمرار عقب ماندگی مزمن، نتیجه مثبتی برای کشور ندارد. از این رو ضرورت یک پژوهش علمی، همه جانبه، صادقانه، بیطرفانه، و بر پایه های علمی، بدون شک مسائل پنهان و نامرئی دخیل دراین زمینه را روشن می سازد.

آنچه که تا کنون بیان شد، ضرورت تحقیق بود و اما اهمیت آن با توجه به جایگاه صنتعت توریسم در جهان امروز روشن می شود که نسیم معطر آن تا دور افتاده ترین نقاط گیتی نفوذ کرده و عقب مانده ترین کشورها هم، به هنگام برنامه ریزی توسعه­شان جایگاهی در خور برای این صنعت قائل­اند.

از سوی دیگر، همزمان با افزایش مسافرتها، در ابعاد علمی، تکنیکی و ابزارهای صنعت گردشگری، تحولات عظیم تری روی داده است. توسعه ارتباطات بین المللی، روشها متدولوژی ها و ابزارهای مدیریت جهانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سرعت خیره­کننده­ای متحول شده است.ظهور سازمان های بزرگ جهانی مانند «یاتا[4]» یا انجمن بین المللی هوایی که توسط بسیاری از شرکتهای هوایی تأسیس شد و حمل و نقل منظم هوایی را با دقت بسیار در سطح جهان سر و سامان می دهد.

سازمان جهانی جهانگردی[5] که وابسته به سازمان ملل و متشکل از مدیران کل شرکتهای عمده بخشهای صنعت گردشگری است.

سازمان بهداشت جهانی[6] که خدمات بهداشتی ارزنده­ای در خدمت مسافرت مردم جهان عرضه نموده است.

سازمان هواپیمایی کشوری[7] کشورها که امور سلامت پروازها از جمله فعالیت های او است.

تأسیس فرودگاههای بی شماری در سطح جهان، گواه دیگری بر اهمیت جهانگردی در عصر حاضر است. مثلاً شهر لندن دارای 7 فرودگاه است که از آنها برای پروازهای داخلی و خارجی جهانگردان استفاده می شود، که قبل از اینکه بیان کننده توسعه شهر لندن، بعنوان یک شهر مدرن اروپایی باشد، بیان کننده رونق گردشگری جهانی است.به گواه اکثر اندیشمندان صنعت گردشگری و نشریات مرتبط، ایران از گردشگری جهانی، به شدت عقب مانده است و درگرداب مشکلات آن گرفتار است و به منظوررهایی از آن، جبراً الگویی را نیاز دارد تا با توسل به آن از این ورطه خارج گردد.ترکیه مدل غربی دارد،ژاپن مدل اصیل خودش را داردوایران اصلاًمدل گردشگری ندارد.

3-1 هدفهای تحقیق:

نخستین ومحوری ترین هدف این تحقیق کشف علمی مجهول ویا مجهولاتی است که مسبب عدم توفیق ایران درصنعت جهانگردی میشوند که در حوزه موضوع مورد مطالعه درجستجوی دستیابی به آن است.دومین هدف محوری تحقیق نمایان ساختن ریشه ای ضعفهای پنهانی ونامرئی دو بخش مهمی صنعت جهانگردی یعنی سازمان متولی دولتی(سیاستگزارتوریسم) وآژانس های جهانگردی (مجریان پیشقراول وعملیاتی کردن سیاست ها)درایران است واز آنجا که برای شناسائی حقیقی ضعف ها(یکی از راهها) درپیش رو داشتن الگوی موفقی برای سنجش ومعیار ضروری است وضمنا ًشرایط مکانی- فضایی آن الگوهم بلحاظ جغرافیا واقلیم،دین وفرهنگ ،روند تحولات تاریخی،روابط حسنه فیما بین،سیاست وحکومت مستقل اشتراکات حداکثری با کشور ما میداشت، کشور ترکیه دراین مقام بهترین گزینه بمنظور تطبیق بخش های اشاره شده بود.

با توجه به همجواری ایران و ترکیه، نزدیک بودن شرایط اقلیمی دو کشور و همچنین توفیق گردشگری در کشور ترکیه و فقدان پیشینه چنین تحقیقی تطبیقی میان ایران وترکیه، تصمیم گرفته شد، بعنوان یک کار پژوهشی جدید، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد ، اجراء و تقدیم گردد.

 

4-1پرسش های تحقیق:

1- آیا استقبال اندک جهانگردان بین المللی از ایران ناشی از عدم انسجام گردشگری درسیاست های عمومی وبرنامه ریزی های کلان کشور دردهه های اخیر نیست؟

2- آیا چالش های سیاست های عمومی کشور با جهان توسعه یافته برضعف موقعیت گردشگری ایران تأثیر نگذاشته است؟

3- آیاتعددسازمان های موازی(متولی دولتی گردشگری)وبه تبع آن پیدایش آژانس های جهانگردی با نقش های متفاوت به نفع صنعت توریسم کشور بوده است؟

4- آیا رونق صنعت توریسم در کشور ترکیه طی سالهای اخیر،بدلیل توفیق این کشور درسیاست های اصولی وتعامل با جهان توسعه یافته وجذب سرمایه های عظیم خارجی بوده است؟

 

5-1 فرضیه های تحقیق:

1- استقبال اندک جهانگردان بین المللی از ایران ناشی از عدم انسجام گردشگری درسیاست های عمومی وبرنامه ریزی های کلان کشور دردهه های اخیر نیست.

2- چالش های سیاست های عمومی کشور با جهان توسعه یافته برضعف موقعیت گردشگری ایران تأثیر نگذاشته است.

3- تعددسازمان های موازی(متولی دولتی گردشگری)وبه تبع آن پیدایش آژانس های جهانگردی با نقش های متفاوت به نفع صنعت توریسم کشور بوده است.

4- رونق صنعت توریسم در کشور ترکیه طی سالهای اخیر،بدلیل توفیق این کشور درسیاست های اصولی وتعامل با جهان توسعه یافته وجذب سرمایه های عظیم خارجی بوده است.

5- وزارت فرهنگ وجهانگردی ترکیه تنها مرجع سیاستگزار وناظر برآژانس های جهانگردی ترکیه ای وچند ملیتی آن کشور بوده و وحدت رویه بر کل نظام توریسم این کشور حاکم است.

6- توجه به حوزه خصوصی ومردمی برتوسعه،کامیابی واعتلای صنعت توریسم ترکیه مؤثر بوده است.

قیمت فایل: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود