پروژه شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

پروژه شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

پروژه شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

توضیحات:
پاورپوینت مربوط به پروژه شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)، در حجم 28 اسلاید، همراه با تصاویر، جداول و توضیحات کامل.
 
این پروژه شامل شناخت، تحلیل و طرح می باشد.
 
بخشی از متن:
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻣﯿﺪان در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و فرهنگی ...دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺰاب راﺳﺖ و ﭼﭗ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ، اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی، ﻣﺮاﺳﻢ آﺗﺶ ﺑﺎزی، اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ و ...در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن ﺻﻔﻮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﺑﻮده است . ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺪور ﮔﻠﮑﺎری ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و درون ﻣﺤﻮﻃﻪ دﮐﻪ ای ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد و  ...داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن رادﯾﻮ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز دﮐﻪ ﻗﺮار داده  ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺷﺐ اﺧﺒﺎر و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان در ﺧﯿﺎﺑﺎن داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﺮده ای در ﻋﺮض ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان، ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺮ روی آن ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ می دادند.
 
فهرست مطالب:
مطالعات اجتماعی و جمعیتی
مطالعات اقتصادی
پیشینه فرهنگی
مطالعات فرهنگی
توده و فضا
نمایش محدوده
فضاهای مکث و عبوری
چشم انداز
جدول سوآت
بررسی اهداف
تاثیر کیفیت محیط بر فعالیتها
کاربریهای پیرامون
ارائه طرح پیشنهادی

خرید و دانلود محصول

 

1396/05/05


پروژه شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) , پروژه , شناخت , فضای , شهری , سبزه , میدان , قزوین , شهر , نمونه , موردی , دانلود , شهرسازی , مرمت , معماری , تحقیق , پاورپوینت , پاور پوینت , power point , اسلاید


تعداد صفحات : 28 اسلاید | قالب فایل : power point |

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >