ترجمه مقاله سیستم تحقیق و توسعه (R&D) برای توسعه صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله: The R&D system for industrial development in Taiwan عنوان فارسی مقاله: سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 21 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان مقاله آ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات و اثر یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning عنوان فارسی مقاله: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WOR...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

عنوان انگلیسی مقاله: The organization as an interdisciplinary learning zone عنوان فارسی مقاله: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله اثرات فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: The moderating effects of organizational culture on the relationships between organizational commitment and job satisfaction and performance عنوان فارسی مقاله: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد دسته:...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله روابط بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله: The interdependency between strategic management and strategic knowledge management عنوان فارسی مقاله: وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 220 لینک دریافت رایگان نسخه انگ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله نقش سیستم های پشتیبان تصمیم (DSSs) در یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: The enabling role of decision support systems in organizational learning عنوان فارسی مقاله: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله بازخورد سیستم رفتار تصمیم گیری ارزش محور

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of system feedback and decision context on value-based decision-making behavior عنوان فارسی مقاله: اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13 لینک دریافت ر...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین از جنبه روابط خریدار- فروشنده

عنوان انگلیسی مقاله: The dark side of buyer–supplier relationships A social capital perspective عنوان فارسی مقاله: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده؛ یک نگرش سرمایه اجتماعی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 32 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دا...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله عوامل موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار( BPM )

عنوان انگلیسی مقاله: The critical success factors of business process management عنوان فارسی مقاله: عوامل حیاتی موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان م...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تأثیرات عدم قطعیت محیطی بر زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی توسعه

عنوان انگلیسی مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance عنوان فارسی مقاله: تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شد...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک

عنوان انگلیسی مقاله: The classification and strategic management of services in e-commerce عنوان فارسی مقاله: طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 8 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترج...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله تعارض و کنترل هیجان درون گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

عنوان انگلیسی مقاله: Task and relationship conflict in short-term and long-term groups عنوان فارسی مقاله: تعارض وظیفه و رابطه در گروه های کوتاه مدت و بلند مدت - نقش بحرانی کنترل هیجان دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13 لینک دریافت رایگان نسخه انگل...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودرو سازی برزیل

عنوان انگلیسی مقاله: Supply Chain Management in The Brazilian Automobile Industry عنوان فارسی مقاله: مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی برای رشد پایدارتر دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 21 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها

عنوان انگلیسی مقاله: Success factors of knowledge management in temporary organizations عنوان فارسی مقاله: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 26 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و ...

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله مدیریت راهبردی منابع انسانی (HRM)و کاهش تمرکز کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: Strategic human resource management and the decline of employee focus عنوان فارسی مقاله: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز کارکنان دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی...

بیشتر بخوانید...
بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >